Гражданско дело 1732/2016 - Определение - 20-10-2016

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  № 9 0 0 6

                                       гр. Пловдив, 20.10.2016г.

 

                ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІІ брачен състав, в закрито съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                                                                 

                                                                                 Председател: Светлана Неделева

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1732 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл. 49 СК, подадена от Д.В.Н., ЕГН: **********, срещу И.Н.Н., ЕГН: **********.

С протоколно определение, постановено в закрито съдебно заседание на 23.02.2016г., делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК -  по взаимно съгласие на страните. Определението за спиране не е обжалвано и е влязло в сила на 12.04.2016г.

В шестмесечния срок от влизане в сила на определението за спиране /който срок е изтекъл на 12.10.2016г./ няма направено искане от нито една от страните за възобновяване на производството по делото.

Срокът е преклузивен и след изтичането му прекратяването настъпва по силата на закона, а съдебният акт в този смисъл има само констативно значение - установява факта, че в 6-месечния срок от спирането никоя от страните не е поискала възобновяване.

Ето защо, съдът намира, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на  чл. 231, ал. 1 ГПК и съдебното производство следва да бъде прекратено.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА, на оснoвание  чл. 231, ал. 1 ГПК, производството по гр. дело № 1732/2016г. по описа на ПРС, ІІІ бр. състав, поради непостъпване на искане от страните за възобновяване на спряното по взаимно съгласие производство, в 6-месечен срок от влизане в сила на определението за спирането му.

 

         Препис от настоящото определение да се връчи на страните.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив               с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.