Гражданско дело 1655/2016 - Определение - 26-05-2016

Определение по Гражданско дело 1655/2016г.

                                             ПРОТОКОЛ № 4598

 

Година 2016                                                                  гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                     ІІІ граждански състав  

На двадесет и шести май                                                  2016 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

 

Секретар: Иванка Пиронкова

 

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

гражданско дело № 1655 по описа за 2016 година.     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „Анимил” ООД, редовно призован, се явяава адв. Д. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ МБАЛ „Централ Онко Хоспитал” ООД,  редовно призован, се представлява адв. Х. Р.. Представи се пълномощно.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Р.: Няма процесуална пречка да се даде ход на делото.

Съдът прецени, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р  Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Д.: Постигнали сме спогодба с другата страна. Ще моля да одобрите така постигната спогодба и да разпоредите връщане на половината държавна такса. Спогодбата е в следния смисъл:

Днес, 26.05.2016г. в град Пловдив, между страните по гражданско дело №1655/2016г., по описа на Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, ІІІ граждански състав, а именно:

         - „АНИМИЛ“ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ЖК “Тракия“ бл.№157, вх.А, ет.6, ап.16, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК № 115859905, с Управител А.Х.А., представлявано от изрично упълномощения по реда на чл.34, ал.3 от ГПК, Адвокат Х.В.Д. ***, от една страна като  ИЩЕЦ  и от друга:

         - „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛ ОНКО ХОСПИТАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, район „Централен”, бул. „Васил Априлов” №20, вписано в Търговския регистър при „Агенция по вписванията с ЕИК №201739317, с Управител Д-р Н.А.К.-М., представлявано от изрично упълномощения по реда на чл.34, ал.3 от ГПК, Адвокат Х.К. Р., от Адвокатска колегия-Пловдив, с личен номер **, в качеството на Управител на „Адвокатско дружество Р., М. и партньори“,   като ОТВЕТНИК,

         се подписа настоящата спогодба за следното: 

         І.  Подадена е Искова молба до Пловдивски районен съд,  от “АНИМИЛ” ООД, срещу ответника „МБАЛ Централ Онко Хоспитал“ООД, с която са предявени обективно съединени искове в общ размер за сумата от 5249.84лв. с ДДС, претендирана като стойност на извършени, приети, но незаплатени строително-монтажни работи/СМР/ на обща стойност 4403,84лв. с ДДС, посочени в Протокол №1(обр.19) от 30.10.2015г. за установяване заъвршването и за плащането на видове строителни и монтажни работи и издадената Фактура №0000000366 от 20.11.2015г. на посочената стойност, както  и за доставка и монтаж на мебели за урологична операционна, на обща стойност 846.00лв. с ДДС, за които е издадена Фактура №0000000364 от 17.11.2015г.,  заедно със законната лихва върху главниците от датата на завеждане на исковата молба – 11.02.2016г., до окончателното изплащане на задължението, претендират се и направените по делото съдебни разноски - държавна такса в размер на 210.00лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 600.00лв.

         ІІ. С отговора на исковата молба „МБАЛ Централ Онко Хоспитал“ООД, оспорва исковете по основание и размер, като твърди, че не са осъществени доставките с необходимото качество и количество на стоките и услугие описани в Протокол №1(обр.19) от 30.10.2015г. и издадените Фактура №0000000366 от 20.11.2015г. и Фактура №0000000364 от 17.11.2015г.; не са предадени на ответното дружество документи за предоставяне на гаранция за ремонт на 3 броя климатици, както и за гаранция на монтираните мебели и алуминиева дограма и врати. 

         ІІІ. Дружествата, водени от взаимното желание да уредят доброволно и окончателно съществуващите между тях търговски отношения чрез взаимни отстъпки и за да избегнат бъдещи спорове, постигнаха съгласие за следното:

         ІІІ.1. “АНИМИЛ” ООД, с ЕИК 115859905, предоставя гаранция на доставените стоки и услуги, както следва:

         - за всички видове извършени строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития и др.), както и за алуминиевата дограма и врати, посочени в Протокол №1 от 30.10.2015г. – 5(пет) години, считано от 30.10.2015г.;

         - за доставката и монтажа на мебели за урологична операционна – 2(две) години, считано от 17.11.2015г. и

         - за ремонт на 3 броя климатици – 1(една) година, считано от 30.10.2015г., като “АНИМИЛ” ООД се задължава в случай на повреди и недостатъци, възникнали в посочените гаранционни срокове, във възможно най-кратки технологични срокове, но не повече от 20(двадесет) календарни дни, да осъществи безплатен сервиз, ремонт или поправка на извършената работа в сградата на „МБАЛ Централ Онко Хоспитал“ООД, като при неизпълнение на тези задължения „МБАЛ Централ Онко Хоспитал“ООД има право да възложи на трети лица отстраняване на повреди и недостатъци за сметка на “АНИМИЛ” ООД.

          ІІІ.2. „МБАЛ Централ Онко Хоспитал“ООД, с ЕИК 201739317, е изплатило на “АНИМИЛ”ООД  преди подписване на спогодбата сумата от  5249.81лв., няма да дължи останалите претендирани суми за законна лихва върху главниците, считано от датата на подаване на исковата молба - 11.02.2016г., до окончателното изплащане на задължението.   

          С оглед подписване на спогодбата, „МБАЛ Централ Онко Хоспитал“ООД ще дължи на “АНИМИЛ” ООД разноските, направени по делото - държавна такса в намален съгласно чл.78, ал.9 от ГПК размер на 105.00лв.(сто и пет лева)  и адвокатско възнаграждение в размер на 600.00лв. (шестстотин лева), които ще заплати в срок до 03.06.2016г. 

ІV.    Страните се съгласяват, че отношенията между тях по издадените данъчни фактури   №0000000364 от 17.11.2015г.   и  Фактура №0000000366 от 20.11.2015г, предявените искове и образуваното гр.дело № 1655/2016г., по описа на Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, 3 състав,  ще се считат за изцяло уредени и няма да имат никакви претенции една към друга, след изпълнение на задълженията по настоящата спогодба.

V. Страните заявяват, че са запознати с разпоредбата на чл. 234, ал. 3 от ГПК и са наясно, че в отношенията помежду им настоящата спогодба има значение и действие на влязло в сила съдебно решение, което не подлежи на обжалване.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Ищец:  __________________________________________________________________     

/„АнимилООД, чрез пълномощника Адвокат Х.Д./

 

 

Ответник: _____________________________________________________

/“МБАЛ Централ Онко Хоспитал“ООД, чрез пълномощника Адвокат Х.Р./

 

         Съдът намира, че постигната между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, поради което следва да бъде одобрена.

         На основание чл. 78, ал. 9 от ГПК на ищеца следва да се върне половината от внесената държавна такса, а именно сумата от 105 /сто и пет/ лева, като за целта указва на ищеца да посочи банкова сметка,  по която да бъде преведена сумата.

         По изложените съображения

         Съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба.

         Да се върне на ицеща половината от внесената държавна такса, а именно сумата от 105 /сто и пет/ лева, след посочване на банкова сметка.

         Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

 

 

         Протоколът се изготви в С.З.

         Заседанието се закри в13,38  часа.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                                                  СЕКРЕТАР: /п/

Вярно с оригинала: И.П.