Гражданско дело 16523/2016 - Решение - 11-04-2018

Решение по Гражданско дело 16523/2016г.

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

   1283/  11.04.2018г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на единадесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 16523 по описа на съда за 2016 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

                 Производството по делото е по реда на чл.247 ГПК.

                 По делото е постановено решение № 3501 от 11.10.2017г., с което е признато за установено, че С.К.К., ЕГН ********** дължи на ЗК „Лев инс” АД, ЕИК 121130788 сумата от 5 568.08 лв., представляваща регресно вземане за платено застрахователно обезщетение за имуществени вреди от ПТП, реализирано на 10.09.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на постъпване на заявлението по чл.410 ГПК в съда – 10.10.2016г. до окончателното изплащане, както и сумата от 1 700 лв. – обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода от 17.08.2013г. до 08.10.2016г., за които суми е издадена заповед № 7807/11.10.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК по ч.гр.дело № 13429 по описа на ПРС за 2016г.

                 С определение от 29.03.2018г. по въззивно гр.дело № 10 по описа на ПОС за 2018г. е прието, че е налице противоречие между диспозитив и мотиви в решението на РС, тъй като в мотивите на съдебното решение съдът е обсъдил по същество събраните доказателства във връзка с твърдението на ответника, че е възстановил сградата към октомври 2012г. преди плащането на застрахователното обезщетение от застрахователя и е приел за недоказано по делото възражението за прихващане с вложените от него средства за извършен от ответника ремонт на увредената сграда, но липсва произнасяне с диспозитив по направеното възражение за прихващане. При тези данни съдът намира, че е налице хипотезата на чл.247 ГПК, като възражението следва да бъде отхвърлено с отделен диспозитив, предвид разпоредбата на чл.298, ал.4 ГПК, като се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното решение № 3501 от 11.10.2017г.

                 По изложените съображения съдът 

Р Е Ш И:

 

     ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в постановеното по гр.дело № 16523 по описа на Пловдивски районен съд за 2016г. решение № 3501 от 11.10.2017г., като

     ОТХВЪРЛЯ направеното от С.К.К., ЕГН ********** *** против ЗК „Лев инс” АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Черни връх” № 51 Д, със законни представители М.С.М.– Г.и П.В.Д. възражение за прихващане със стойността на извършения от С.К.К. ремонт на увредената сграда, находяща се в гр.С, ул. „И.В.” №**.

 

     Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.