Гражданско дело 16110/2016 - Решение - 01-12-2017

Решение по Гражданско дело 16110/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е  №4226

 

гр. Пловдив, 01.12.2017г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XIІ-ти гр. състав, в закрито съдебно заседание на първи декември  две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 16110 по описа на същия съд за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството - по реда на чл. 247 от ГПК ( нов ) -  за поправка на очевидна фактическа грешка по делото.  

     Образувано е по искова молба на   „ Агри – М” ООД, ЕИК 040589026, със  седалище и адрес на управление в Пловдив , бул. Васил Априлов  № 166, против  ”ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕЕАД ЕИК 121718407, със седалище и адрес на управление  гр. София, район Средец, ул. Г. Бенковски” №3,  и с искане да се осъди ответника да заплати на ищеца сумата от 5109.19 лева – реално изпълнение по договор за автокаско и  сума от 599.07 лева обезщетение за забава в плащането на главницата ( мораторна лихва). Съдът е уважил исковете отчасти , като е присъдил 2703.12 лева– реално изпълнение по щета с номер ******, 35.45 лева мораторни лихви  върху главница  от 18193 лева по същата щета  за период от 20.05.2016г до петнадесети август 2016г, и  84.27 лева обезщетение за забава върху сума от 2703.12 лева,   за периода  от 15.08.2017г до 28.11.2016г.   

    Ищецът е поискал поправка на очевидна грешка в решението по делото,  изразяваща се в неправилно посочване на периода , за който са начислени мораторните лихви между страните.

    Ответника не се ангажира със становище по търсената поправка. 

     Искането за поправка и допълване е допустимо и частично основателно, като направено от страна в производството.  

    Претенцията за присъждане на лихви се състои от две части – иска се присъждане н сума от 466.01 лева обезщетение за забава върху цялата стойност на автомобила, за която се приема сумата от 19026.14 лева , начислена за период от 20.05.2016г до 15.08.2016г, и 133.06 лева , насилени върху остатъка за плащане от 4510.12 лева , за периода от 15.08.2016 до датата на завеждане на исковата молба – 28.11.2016г.

   По първата част на претенцията, съдът е приел различни размери на главницата и различна начална дата на забавата на длъжника да плати , която дата е и началната , от която се начислява в тежест на неизрядния длъжник обезщетение за забава. В диспозитива на решението обаче , периода на претенцията за мораторно обезщетение е  записан така, както е предявен с исковата молба, защото това е цялото искане на страната, което се индивидуализира, както с размера си , така и с периода , за която се търси , и при положение , че иска не е предявен като  частичен , произнасянето на съда ще преклудира и последваща възможност обезщетение за забава да се търси за периода от датата , сочена като начална в исковата молба , до действителната такава на забавата. Тоест, в тази част на решението грешка не се констатира  и искането следва да се остави без уважение.

   Има обаче очевидна грешка, допусната в диспозитива , с която е присъдено обезщетение за забава в размер от 84.27 лева за периода от 15.08.2016 до датата на подаването на иска – 28.11.2016 ,като неправилно е посочена като начална датата  15.08.2017г., което е невъзможно , предвид че вярната крайна дата на периода е  28.11.2016г. Тази – вероятно печатна - грешка подлежи на поправка по реда на чл. 247 от ГПК.     

   Мотивиран от горното, съдът

 

                                               Р Е Ш И :

 

    Допуска поправка на очевидна грешка във фактите по решение номер 3468/20.10.2017г.. постановено по гражданско дело № 16110/16 на ПРС, като навсякъде в диспозитива на същото, вместо „15.08.2017г „, се чете  „15.08.2016г ”.

 

    Отхвърля искането на ответната страна да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в решение номер 3468/20.10.2017г.. постановено по гражданско дело № 16110/16 на ПРС, в частта, с която се иска поправка на началната дата ( 20.05.2016г ) на периода ,в който се дължи обезщетението за забава в плащането на цялата стойност на автомобила. 

 

  Решението подлежи на обжалване пред състав на ПОС, в срок от две седмици от датата на връчването му на страните .

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!

КГ