Гражданско дело 15772/2016 - Решение - 16-12-2019

Решение по Гражданско дело 15772/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е 

 

     Номер 4828                            16.12.2019 година                град Пловдив

 

  ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шестнадесети декември две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ              

                                                 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 15772 по описа за 2016 година

 

         Производството е по чл.247 ГПК.

         Образувано е след като с определение по гр. д. № 2431/19г. на Пловдивския окръжен съд, въззивният състав е установил наличие на очевидна фактическа грешка в постановеното по делото решение, поради което е прекратил производството.

         Съдът намери за установено следното:

         Настоящото производство е образувано след отмяна на предходно решение на Пловдивския районен съд, по реда на чл.303, ал.1 т.5 ГПК постановена с решене на Върховния касационен съд по гр. д. 2814/2016г. Установява се, че в хода на производството по отмяна с определение на ВКС от 11.10.2016г. е установено приемство в процеса, като на мястото на починалия ответник Б.Т.П. са били конституирани наследниците му по закон Т.Б.П. и М.Б.П.. При постановяване на съдебното решение настоящият състав погрешно е включил като ответник починалото лице Б.П., вместо наследника му по закон Т.П.. Другият наследник е бил надлежно включен в диспозитива като ответник.

         При така констатираното са налице основания за поправка на очевидна фактическа грешка.

 Водим от горното, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

         ДОПУСКА, на основание чл.247, ал.1 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №3437 от 28.08.2019г., постановено по гр.д.№15772/2016г. по описа на Пловдивския районен съд, както следва: на страница четвърта, ред осми отгоре надолу, след думата „против“, вместо „Б.Т.П. ЕГН ********** с адрес *** 12“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „Т.Б.П. ЕГН ********** с адрес ***“, както и на същата страница, ред 26, отгоре надолу след думата „ ОСЪЖДА“, вместо „Б.Т.П.“ ДА СЕ ЧЕТЕ „Т.Б.П.“.

        

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Живко Желев

 

Вярно с оригинала: Ц.В.