Гражданско дело 1567/2016 - Решение - 10-05-2016

Решение по Гражданско дело 1567/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    1559                      10. 05 2016година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   22 03 2016година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 1567 по описа за 2016 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          ***********************************************************************************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Н.Р.Г. ЕГН ********** И Л.Х.Г. ЕГН **********  , сключен  на ********година в град  П., област П., за което е съставен Акт за граждански брак № ***/********година на Община П. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак , ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

1 .Родителските права относно родените от брака деца Е. Л. Г. ЕГН ********** и Р. Л. Г. ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката Н.Р.Г.,като се определя местоживеене на децата при майката

 

2.Определя се режим на лични отношения на децата Е. Л. Г. ЕГН ********** и Р. Л. Г. ЕГН ********** с бащата Л.Х.Г., както следва: последният има право да взема децата при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване, от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя , както и един месец през летния период, несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, а също така и през новогодишните празници от 09.00 часа на 31-ви Декември до 18.00 часа на същата дата, всяка година, на 01-ви Януари от 10.00 часа до 18.00 часа, , както и на Великденските празници/ втори и трети ден от същите/ от 09.00 часа до 18.00 часа, с преспиване.Бащата има право да се вижда с децата и по всяко друго време при съгласуване с майката .

3.Бащата Л.Х.Г. се задължава да заплаща по 150 лева издръжка на всяко от децата Е. Л. Г. ЕГН ********** и Р. Л. Г. ЕГН **********, чрез майката, в качеството й на законен представител на двете деца ,до 25-то число на месеца, считано от датата на влизане на съдебното решение за развода в законна сила, до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение.

4.Семейното жилище находящо с в гр.П., бул. Ш. С. № **, ап.**, което е лична собственост на съпруга Л.Х.Г. ,ще се ползва занапред до навършване на пълнолетие на родените от брака деца само и изключително от Н.Р.Г. ЕГН **********, Л.Х.Г. ЕГН **********,

Е. Л. Г. ЕГН ********** и Р. Л. Г. ЕГН ********** заедно.

5.След прекратяване на брака съпругата Н.Р.Г. ще продължи да носи брачното си фамилно име - Г., за което съпругът дава съгласие.

6.След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг.

7.Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

8.Не притежават недвижими имоти и МПС, съставляващи СИО, както и общи дялове и акции в търговски дружества, които да делят помежду си.

9.Движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер спрямо тях.

10.Допълнителната държавна такса ще се плаща от страните по равно, а разноските - както са
направени от всяка от тях.

 

ОСЪЖДА Н.Р.Г. ЕГН **********    да заплати по сметка на ВСС сумата от 20 ,00 лв. /двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Л.Х.Г. ЕГН **********   , да заплати по сметка на ВСС сумата от 236 лв. / двеста тридесет и шест лв /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.