Гражданско дело 14360/2016 - Решение - 27-12-2016

Решение по Гражданско дело 14360/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № 4044

гр. Пловдив, 27.12.2016 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:        

                                                                        Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 14360 по описа на съда за 2016 година,                    за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 СК, подадена от С.А.Р., ЕГН: **********,***, и Т.Н.Р., ЕГН: **********,***,                   ***; двамата със съдебен адрес:***, чрез п. а. Н.О. ***.

................................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

                                                Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския             брак между Т.Н.Р. /в удостоверението за граждански брак записан с презиме Н./, ЕГН: **********, и С.А.Р., ЕГН: **********, сключен на *** година в  *** с Акт за граждански брак № ***-***/*** г. на О. П..

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51           ал. 1 от СК, което да се счита за неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото              от брака непълнолетно дете Н. Т. Р., ЕГН: **********, се предоставя на майката С.А.Р., ЕГН: **********, и се определя местоживеенето на детето при майката.

ЗАДЪЛЖАВА СЕ бащата Т.Н.Р., ЕГН: **********, да заплаща на непълнолетния си син Н. Т. Р., ЕГН: **********, чрез неговата майка С.А.Р.,              ЕГН: **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 110.00 лв. (сто и десет лева) месечно, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение – 27.12.2016 г., до настъпването на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска до окончателното й изплащане.

РЕЖИМЪТ за осъществяване НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Т.Н.Р., ЕГН: **********, и детето Н. Т. Р., ЕГН: **********, ще бъде следният: два пъти месечно - всяка втора и четвърта неделя от месеца, от 9.00 ч. до 20.00 ч., също 10 (десет) дни през лятото, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката, както и 10 (десет) дни през зимата.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ с адрес: ***, ще се ползва от С.А.Р., ЕГН: **********.

Т.Н.Р., ЕГН: **********, няма да ползва семейното жилище.

Никой от съпрузите не желае и няма претенции за издръжка от другия съп­руг.

Придобитите по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност 5/8 идеални части от недвижим имот с адрес, ***, както и две моторни превозни средства – лек автомобил “Пежо 206” рег. № *** и лек автомобил “Пежо 307” рег. № ***, съпрузите се споразумяват, че след прекратяването на брака им с влязло в сила решение, поделят помежду си по следния начин:

В ДЯЛ на С.А.Р., ЕГН: **********, се поставят и след прекратяването на брака остават в нейна изключителна собственост 5/8 (пет осми) идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.1343.1.7  /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, едно, три, четири, три, точка, едно, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрени със Заповед ***-***-***/*** г. на И. д. на АГКК, с адрес на имота: ***, който самостоятелен обект се намира в сграда № *** /***/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.520.1343 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, нула, точка, едно, три, четири, три/, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта: *** /***/, с площ на обекта: 99.04 кв. м. /деветдесет и девет цяло и четири стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект с идентификатор 56784.520.1343.1.8, под обекта - обект с идентификатор 56784.520.1343.1.1, над обекта – обект с идентификатор 56784.520.1343.1.13, ведно с ИЗБА № *** /***/, с площ от 12.88 кв. м. /дванадесет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, ведно с 1.678 % ид.ч. /едно цяло шестстотин седемдесет и осем хилядни процента/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, който самостоятелен обект по титул за собственост представлява АПАРТАМЕНТ № *** /***/, находящ се  на *** /***/ етаж, вх. ***, в жилищен блок № *** /***/, секция *** /*** - ***/, ***, построен върху о. з. – парцел *** /***/ - комплексно застрояване, кв. *** и *** /***/ нови по плана на *** градска част, гр. П., който апартамент се състои от три стаи, столова, готварна, с площ от 99.04 кв.м. /деветдесет и девет цяло и четири стотни квадратни метра/, при граници: от дясно – ап. ***, от ляво – междублоково пространство и отдолу – ап. ***, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № *** /***/ на *** етаж, с площ 12.88 кв. м. /дванадесет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници: от дясно – изба № ***, от ляво – междублоково пространство и коридор, ведно с 1.678 % ид. ч. /едно цяло шестстотин седемдесет и осем хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.

След придобиването на тези 5/8 идеални части от гореописания недвижим имот С.А.Р. притежава изцяло правото на собственост върху САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.1343.1.7, тъй като 3/8 идеални части от същия тя е придобила по силата на Нотариален акт за дарение на недвижим имот - Акт № ***, том ***, рег. № ***, дело № ***/*** г. на СВ – П..

Данъчната оценка на описания имот е в размер на 100 137.80 лв. (сто хиляди сто тридесет и седем лева и осемдесет ст.), съгласно Удостоверение изх. № ***/*** г., издадено от О. П., Дирекция “МДТ”; съответно данъчната оценка на 5/8 ид. части от описания САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.520.1343.1.7 е  в размер на 62 586.12 лв., а данъчната оценка на 5/16 ид. части от същия е  в размер на 31 293.06 лв.

В ДЯЛ на С.А.Р., ЕГН: **********, се поставят и след прекратяването на брака остават в нейна изключителна собственост и ползване следните, придобити в законов режим на общност две МПС:

Лек автомобил Марка: ПЕЖО, Модел: 307, Рег. №: ***, Рама ***, Двигател № ***, Цвят: Светло зелен металик, със застрахователната стойност 400.00 лв. (четиристотин лева) - съгласно Удостоверение № ***/*** г., издадено от  “ДЗИ-ОЗ” АД.

Лек автомобил  Марка: ПЕЖО, Модел: 206, Рег. №: ***, Рама  №: ***, Двигател № ***, Цвят: Светло сив металик, със застрахователната стойност 400.00 лв. (четиристотин лева) - съгласно Удостоверение № ***/*** г., издадено от  “ДЗИ-ОЗ” АД.

Съпрузите, заявяват, че: не са придобивали в законов режим на общност по време на брака други недвижими имоти, освен описания по-горе имот;  нямат общи влогове и банкови сметки; никой от тях няма права от притежаваните от другия съпруг дялове/акции от търговски дружества;  всеки от съпрузите получава личните си вещи.

След прекратяването на брака съпругата С.А.Р., ЕГН: **********, запазва и ще продължи са носи брачното си ФАМИЛНО ИМЕ – Р..

 

ОСЪЖДА Т.Н.Р., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо 29.50 лв. (двадесет и девет лева и петдесет ст.), от която 7.50 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 22.00 лв. държавна такса върху издръжката на роденото от брака непълнолетно дете.

ОСЪЖДА С.А.Р., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо 1 275.22 лв. (хиляда двеста седемдесет и пет лева и двадесет и две ст.), от която 7.50 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 1 267.72 лв. държавна такса върху стойността на придобитите в дял недвижимо имущество и моторни превозни средства.

ОСЪЖДА С.А.Р., ЕГН: **********,***, да заплати по сметка на О.  П. сумата от общо 792.33 лв. (седемстотин деветдесет и два лева и тридесет и три ст.), представляваща местен данък върху стойността на превишението на поставеното в нейна собственост имущество над стойността на квотата й от делбената маса, по смисъла на чл. 47 ал. 3 от ЗМДТ.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:  п/ С. Неделева

 

Вярно с оригинала.

С.А.