Гражданско дело 1435/2016 - Решение - 06-10-2016

Решение по Гражданско дело 1435/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е

                                        № 2950                                         

гр.Пловдив, 06.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ХХІІ гр.с., в открито съдебно заседание на двадесет и седми септември две хиляди и шестнадесета година, в състав

 

Председател: Росица Кюртова

секретар: Катя Янева,

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №1435 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с обективно съединени искове с правно чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.86 ЗЗД.

Ищецът “Водоснабдяване и канализация”ЕООД, ЕИК 115010670, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Шести септември“ №250, представлявано от С.Л.Н., чрез пълномощника юрк.Г.Н., твърди, че е ВиК-оператор и съгласно чл.198о ЗВ предоставял ВиК-услуги на потребителите срещу заплащане по реда на ЗРВКУ. Твърди, че И.Г. П., починала на 15.02.2014г., била собственик на водоснабден имот, находящ се в гр.П., жк ******, бл.***, вх.***, ет.***, ап.***. За периода от 03.05.2011г. до 26.01.2016г. по партидата на имота имало натрупани задължения към ищеца за предоставени услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода в размер 752,20 лв. Дължало се и обезщетение за забава в плащането на посочените задължения в общ размер 151,27 лв. за периода от 31.07.2011г. до 31.12.2015г. на основание чл.31, ал.2 и чл.42 от общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите поради неспазване на 30-дневен срок от фактуриране. Отношенията между потребителите и експлоатационното дружество се уреждали от публично известни общи условия. За стойността на потребените количества вода били издадени фактури, подробно описани в исковата молба по периоди и стойности. Ответниците били наследници по закон на починалата И.Г. П., а съгласно чл.62 ОУ при смърт на физическо лице – потребител, наследниците били длъжни в 60-дневен срок да подадат заявление до В и К-оператора за промяна на партидата. Ответниците не изпълнили това си задължение, нито погасили висящите задължения по партидата на общия им наследодател. Четиримата ответници били низходящи на И. П. и всеки от тях отговарял за ¼ част от дълга. Въз основа на изложените обстоятелства, в исковата молба е формулиран петитум всеки от ответниците да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 188,05 лв., ведно със законна лихва от датата на исковата молба до окончателното плащане, представляваща припадаща се част от неплатено възнаграждение за доставени В и К услуги за обект в гр.П., жк *****, бл.***, вх.***, ет.***, ап.***, в периода от 03.05.2011г. до 26.01.2016г., както и сумата 37,81 лв. – обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода от 31.07.2011г. до 31.12.2015г. Претендират се деловодни разноски. 

Преписи от исковата молба и приложенията към нея са връчени на ответниците М.П.Б., ЕГН **********,***; А.П.П., ЕГН **********,***; Г.П.П., ЕГН **********,***, и П.П.П., ЕГН **********,***. В законоустановения срок писмен отговор на исковата молба от тях не е постъпил.

Ответниците са били редовно призовани за първото съдебно заседание, като в изпратената до същите призовка, ведно с определение по чл.140 ГПК, изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в тяхно отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноски.

В съдебно заседание на 27.09.2016г. ответниците не се явяват, не изпращат упълномощен представител, няма и направено искане делото да се гледа в тяхно отсъствие. Същевременно ищецът, чрез пълномощника си, желае на основание чл.238, ал.1 ГПК да бъде постановено неприсъствено решение срещу него.

Съдът намира, че всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение са налице. Ответниците не са депозирали писмен отговор на исковата молба в срока по чл.131, ал.1 ГПК, не изпращат представител в първото по делото заседание, редовно призовани, и не са направили искане делото да се разглежда в тяхно отсъствие. От приложените към исковата молба писмени доказателства може да се направи извод за вероятна основателност на исковите претенции. Ето защо, следва да се постанови решение по реда на чл.238 ГПК, с което предявените искове да се уважат изцяло.

На основание чл.78, ал.1 ГПК и с оглед заявеното искане в тази насока, на ищеца следва да се присъдят деловодни разноски, включващи държавна такса в размер 400 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер 300 лв., определено съобразно разпоредбите на чл.78, ал.8 ГПК и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение, общо 700 лв.

По изложените съображения, съдът 

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА М.П.Б., ЕГН **********,***; А.П.П., ЕГН **********,***; Г.П.П., ЕГН **********,***, и П.П.П., ЕГН **********,***, да заплатят на “Водоснабдяване и канализация”ЕООД, ЕИК 115010670, седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Шести септември“ №250, представлявано от С.Л.Н., сумата 752,20 лв. (седемстотин петдесет и два лева и 20 ст.), от която всеки от тях по 188,05 лв. (сто осемдесет и осем лева и 05 ст.), представляваща стойност на доставени В и К-услуги в периода от 03.05.2011г. до 26.01.2016г. за имот в гр.П., жк ******, бл.***, вх.***, ет.***, ап.***, ведно със законна лихва от 05.02.2016г. до окончателното изплащане; сумата 151,27 лв. (сто петдесет и един лева и 27 ст.), от която всеки от тях по 37,81 лв. (тридесет и седем лева и 81 ст.), представляваща обезщетение за забавено изпълнение на горното парично задължение за периода от 31.07.2011г. до 31.12.2015г.; както и сумата 700 лв. (седемстотин лева) – деловодни разноски в производството по гр.д.№1435/2016г. на ПРС, ХХІІ гр.с.

 

Решението е окончателно, като ответникът може да търси защита по реда на чл.240 ГПК пред ПОС в едномесечен срок от връчването му.  

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Росица Кюртова

 

Вярно с оригинала!

КЯ