Гражданско дело 14349/2016 - Определение - 23-11-2016

Определение по Гражданско дело 14349/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                         

Номер 10175                             2016 Година                               Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На двадесет и трети ноември, две хиляди и шестнадесета година

 

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 14349 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        Производството по делото е образувано по жалба от П.А.К. против заповед №..... на к. на Община- гр.Куклен. С молба от 09.11.2016г. от к. на Община- гр.Куклен е представена заповед № ....., влязла в сила на 27.10.2016г., с която е отменена обжалваната заповед №...... На 23.11.2016г. е постъпила молба от жалбоподателя с искане производството по делото да бъде прекратено.

        С издаването на представена заповед № ..... обжалваната заповед е оттеглена, поради което и на основание чл.159, т.3, вр. чл.156 от АПК производството по делото ще следва да бъде прекратено.

        Предвид гореизложеното, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

         ОТМЕНЯ определението, с което делото е насрочено за разглеждане в публично съдебно заседание на 06.12.2016г..

         Определението подлежи на обжалване пред Адм.съд- Пловдив с частна жалба в 7- дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Районен съдия: /п/

 

Вярно с оригинала

ЕЛ