Гражданско дело 14346/2016 - Решение - 21-12-2018

Решение по Гражданско дело 14346/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 4519

 

 

гр. Пловдив, 21.12.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и осми ноември през две хиляди и осемнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Росица Марджева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 14346 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата. По делото е постановено влязло в сила Решение № 3921 от 10.11.2017 г. на ПРС, с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижими имоти: НИВА с площ от 1.000 дка /един декар/, *** категория, находяща се в землището на с. Л., о. Р., о. П., м. „Ж.", съставляваща имот № *** /***/, при граници и съседи: имот № *** - Нива на наследниците на И.А. Д.; имот № *** - П. п. на О. Р.; имот № ***- Нива на наследниците на М.К.Г.; нива № *** - Нива на наследниците на Г.А.Г..; НИВА с площ от 2.343 дка /два декар триста четиридесет и три квадратни метра/, *** категория, находяща се в землището на с. Л., о. Р., о. П., м. „Х.", съставляваща имот № *** /***/, при граници и съседи: имот № *** - Използв. ливада на В.Н.Л.; имот № *** - Др. жил. терен на О. Р. - временно стопанисва; имот № *** - Иглолистна гора на К.И.А.; имот № *** - Иглолистна гора на А.Д.Х.; имот № *** - Използв. ливада на наследниците на Г. Н.Д.; НИВА с площ от 2.302 дка /два декара триста и два квадратни метра/, *** категория, находяща се в землището на с. Л., о. Р., о. П., м. „К.", съставляваща имот № *** /***, при граници и съседи: имот № *** - П. п.на О. Р.; имот № *** -Нива на наследниците на Й.Г.К.; имот № *** - Иглолистна гора на наследниците на Й.Г.Д.; имот № *** - Залесена територия на ** - **/***; имот № *** - Нива на наследниците на В.А.П.; НИВА с площ от 2.240 дка /два декара двеста и четиридесет квадратни метра/, *** категория, находяща се в землището на с. Л., о. Р., о. П., м. „Ч.", съставляваща имот № *** /***/, при граници и съседи: имот № *** - Използв. ливада на наследниците на А.С.Б.; имот № *** - Нива на О. Р. - временно стопанисва; имот № ** - Зелесена територия на *** - **/****; имот № *** -Зелесена нива на О. Р. - временно стопанисва; имот № *** - Зелесена територия на *** - **/ ***; ИГЛОЛИСТНА ГОРА с площ от 6.200 дка /шест декара и двеста квадратни метра/, находяща се в землището на с. Л., о. Р., о. П., м. „К., съставляваща имот № *** /***/, при граници и съседи: имот № *** - Залесена територия на *** - **/***; имот № *** - Иглолистна гора на наследниците на И.Ц.С.; имот ** *** - Иглолистна гора на *** - **/***; имот № ***- Иглолистна гора на наследниците на А.М.П.; ИГЛОЛИСТНА ГОРА с площ от 10.000 дка /десет декара/, находяща се в землището на с. Л., о. Р., о. П., м. „С.с.", съставляваща имот № *** /****/, при граници и съседи: имот № *** - Зелесена територия на К. с. Л.; имот № *** - Залесена територия на *** - **/***; имот № *** - Г. п. на ***- **/***; имот № *** - Иглолистна гора на наследниците на А.И.Д.; имот №*** - Иглолистна гора на наследниците на Н.А.Л.; имот №*** - Иглолистна гора на наследниците на И.Ц.С., между: Х.Г.В., ЕГН ********** ***; М.Г.Ф., ЕГН ********** ***; Т.Г.Д., ЕГН ********** ***; Б.Г.Д., ЕГН ********** ***; Н.К.Д., ЕГН ********** ***; М.Г.К., ЕГН ********** ***; и А.В.Т., ЕГН ********** ***, при квоти: по 1/9 ид.ч. за Т.Г.Д., Б.Г.Д. и Н.К.Д.; по 1/6 ид. ч. за М.Г.К., А.В.Т., Х.Г.В. и М.Г.Ф..

   В хода на производството във втората фаза като страни по делото са конституирани С.А.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Г.А.Н. с ЕГН ********** *** на местото на починалото лице М.Г.К..

От страна на ищците се притендира извършване на делбата чрез разпределяне на имотите съобразно заключението на в. л. по вариант първи, като Х.В. притендира дял ***, а М.Ф. –дял ***.

От името на А.Т., особения представител ***. К. притендира дял *** по заключението.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

            Видно от изготвеното заключени от  *** по допълнителна СТЕ от допуснатите до делба имоти е възможно да се обособят седем дяла, за разпределение между съделителите, между които е допусната делбата със съдебното решение, както следва:  ДЯЛ I-ВИ ПОЛУЧАВА с 2/18  ид. части с площ от 2,676дка на стойност 1 740лева включва: ПИ ***- нива с площ 1,00дка за 400лв., * кат., м. „Ж.” по КК на с. Л., о.. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***.;ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 1,676дка за 1340лв., м. „К.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***. ДЯЛ II-РИ ПОЛУЧАВА 2/18  ид. части с площ от 2,460дка на стойност 1 968лева включва: ПИ ***(***)- иглолистна гора с площ 2,460дка за 1968лв., м. „К.” по КК на с. Л., о.. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***. ДЯЛ III-ТИ ПОЛУЧАВА 2/18  ид. части с площ от 2,620дка на стойност 2 086лева включва:ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 2,620дка за 2086лв., м.С.с.” по КК на с. Л., о.. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***. ДЯЛ IV-ТИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 4,304дка на стойност 2 996лева включва:ПИ ***- нива с площ 2,240дка за 1344лв., *кат., м.т „Ч.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***.; ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 2,064дка за 1652лв., м. „К.” по КК на с. Л., о.. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***. ДЯЛ V-ТИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 3,900дка на стойност 3 120лева включва: ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 3,900дка за 3120лв., м.С.с.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***. ДЯЛ VI-ТИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 3,982дка на стойност 2 954лева включва:ПИ ***- нива с площ 2,302дка за 1610лв., *кат., м. „К.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.;ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 1,680дка за 1344лв., м.С.с.” по КК на с. Л., о.. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***. ДЯЛ VII-МИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 4,143дка на стойност 2 890лева: ПИ ***- нива с площ 2,343дка за 1450лв., * кат., м. „Х.по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***.;ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 1,800дка за 1440лв., м.С.с.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***.

         С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Доколкото в заключението на в. л. се предлага вариант за подялба на имотите между страните, съобразно броя на съделителите, между които е допусната делбата и притежаваните от тях квоти, съда намира, че делбата следва да се извърши чрез разпределянето им чрез жребие, което налага съставяне на разделителен протокол и обособяване на отделни дялове съобразно изготвеното заключение.

Същият следва да се предяви на страните за излагане на възражения.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

               СЪСТАВЯ ПРОЕКТ НА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, съобразно приетото по делото заключение на в. л. Й.Й. по СТЕ от ***, в следния вариант:

ДЯЛ I-ВИ ПОЛУЧАВА с 2/18  ид. части с площ от 2,676дка на стойност 1 740лева включва: ПИ ***- нива с площ 1,00дка за 400лв., * кат., м. „Ж.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***.;ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 1,676дка за 1340лв., м. „К.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***.

ДЯЛ II-РИ ПОЛУЧАВА 2/18  ид. части с площ от 2,460дка на стойност 1 968лева включва: ПИ ***(***)- иглолистна гора с площ 2,460дка за 1968лв., м. „К.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***.

ДЯЛ III-ТИ ПОЛУЧАВА 2/18  ид. части с площ от 2,620дка на стойност 2 086лева включва:ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 2,620дка за 2086лв., м. „С.с.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.

ДЯЛ IV-ТИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 4,304дка на стойност 2 996лева включва:ПИ ***- нива с площ 2,240дка за 1344лв., *кат., м. „Ч.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***.; ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 2,064дка за 1652лв., м. „К.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.

ДЯЛ V-ТИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 3,900дка на стойност 3 120лева включва: ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 3,900дка за 3120лв., м. „С.с.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ****, ***, ***, ***, ***.

ДЯЛ VI-ТИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 3,982дка на стойност 2 954лева включва:ПИ ***- нива с площ 2,302дка за 1610лв., *кат., м. „К.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***.; ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 1,680дка за 1344лв., м. „С.с.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***.

ДЯЛ VII-МИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 4,143дка на стойност 2 890лева: ПИ ***- нива с площ 2,343дка за 1450лв., * кат., м. „Х.” по КК на с. Л., о.. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ***, ***, ***.;ПИ *** (***)- иглолистна гора с площ 1,800дка за 1440лв., м. „С.с.” по КК на с. Л., о. Р. при граници и съседи: ***, ***, ***, ****.

     Решението не подлежи на самостоятелно обжалване.

                   Насрочва делото в открито съдебно заседание на 18.02.2019 г. от 14.30 ч., за която дата и час да се призоват страните за предявяване на съставения проект за разделителен протокол и продължаване на последващите действия по обявяването му за окончателен.

 

СЪДИЯ:п/Д.Тенева

 

Вярно с оригинала.

М.К.