Гражданско дело 14346/2016 - Решение - 18-03-2019

Решение по Гражданско дело 14346/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 1073

 

 

гр. Пловдив, 18.03.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на осемнадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 14346 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено По делото е постановено влязло в сила Решение 3921 от 10.11.2017 г. на ПРС, с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на недвижими имоти: НИВА с площ от 1.000 дка /един декар/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „***.", съставляваща имот № 014038 /нула едно четири нула три осем/, при граници и съседи: имот № 014033 - Нива на наследниците на И.А.Д.; имот № 000323 - Полски път на Община Р.; имот № 014039 - Нива на наследниците на М.К.Г.; нива № 014004 - Нива на наследниците на Г.А.Г..; НИВА с площ от 2.343 дка /два декар триста четиридесет и три квадратни метра/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., облает Пловдив, местност „***.", съставляваща имот № 033268 /нула три три две шест осем/, при граници и съседи: имот № 033269 - Използв. ливада на В.Н.Л.; имот № 000680 - Др. жил. терен на Община Р. - временно стопанисва; имот № 325021 - Иглолистна гора на К.И.А.; имот № 325022 - Иглолистна гора на А.Д.Х.; имот № 033272 - Използв. ливада на наследниците на Г. Н.Д.; НИВА с площ от 2.302 дка /два декара триста и два квадратни метра/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „***.", съставляваща имот № 036020 /нула три шест нула две нула/, при граници и съседи: имот № 000378 - Полски път на Община Р.; имот № 036021 -Нива на наследниците на Й.Г.К.; имот № 323095 - Иглолистна гора на наследниците на Й.Г.Д.; имот № 000229 - Залесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 036019 - Нива на наследниците на В.А.П.; НИВА с площ от 2.240 дка /два декара двеста и четиридесет квадратни метра/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „***.", съставляваща имот № 039021 /нула три девет нула две едно/, при граници и съседи: имот № 039025 - Използв. ливада на наследниците на А.С.Б.; имот № 039022 - Нива на Община Р. - временно стопанисва; имот № 000830 - Зелесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 039034 -Зелесена нива на Община Р. - временно стопанисва; имот № 000128 - Зелесена територия на МЗГ - ДЛ/ ДДС; ИГЛОЛИСТНА ГОРА с площ от 6.200 дка /шест декара и двеста квадратни метра/, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „***., съставляваща имот № 321065 /три две едно нула шест пет/, при граници и съседи: имот № 000336 - Залесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 321064 - Иглолистна гора на наследниците на И.Ц.С.; имот Х° 321062 - Иглолистна гора на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 321066- Иглолистна гора на наследниците на А.М.П.; ИГЛОЛИСТНА ГОРА с площ от 10.000 дка /десет декара/, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „***", съставляваща имот № 322030 /три две две нула три нула/, при граници и съседи: имот № 00328 - Зелесена територия на Кметство с. Л.; имот № 013093 - Залесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 000314 - Горски път на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 322027 - Иглолистна гора на наследниците на А.И.Д.; имот №322022 - Иглолистна гора на наследниците на Н.А.Л.; имот №322023 - Иглолистна гора на наследниците на И.Ц.С., между: Х.Г.В., ЕГН ********** ***; М.Г.Ф., ЕГН ********** ***; Т.Г.Д., ЕГН ********** ***; Б.Г.Д., ЕГН ********** ***; Н.К.Д., ЕГН ********** ***; М.Г.К., ЕГН ********** ***; и А.В.Т., ЕГН ********** ***, при квоти: по 1/9 ид.ч. за Т.Г.Д., Б.Г.Д. и Н.К.Д.; по 1/6 ид. ч. за М.Г.К., А.В.Т., Х.Г.В. и М.Г.Ф..

В хода на производството във втората фаза като страни по делото са конституирани С.А.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Г.А.Н. с ЕГН ********** *** на местото на починалото лице М.Г.К..

С решение от 21.12.2018 г., постановено по делото, съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол, съобразно прието по делото заключение по назначената съдебно – техническа експертиза от 20.11.2018 г..

Страните не са отправили възражения.

Предвид това съда намира, че съставения проект за разделителен протокол с решение от 21.12.2018 г. следва да бъде обявен за окончателен.

На основание чл. 355 от ГПК съделителите ще следва да бъдат осъдени да платят държавна такса в размер на 4% върху стойността на дела им, която за Т.Г.Д., Б.Г.Д. и Н.К.Д. е от по 78,96 лв.; за С.А.Н. и Г.А.Н. –общо 118,44 лв. и за А.В.Т., Х.Г.В. и М.Г.Ф. - от по 118,44 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ОБЯВЯВА за окончателен предявения на Т.Г.Д., Б.Г.Д., Н.К.Д., С.А.Н., Г.А.Н., А.В.Т., Х.Г.В. и М.Г.Ф. проект за разделителен протокол, съобразно приетото по делото заключение на вещото лице Й.Й. по СТЕ от 20.11.2018 г. както следва:

ДЯЛ I-ВИ ПОЛУЧАВА с 2/18  ид. части с площ от 2,676дка на стойност 1 740лева включва: ПИ 43671.14.38- нива с площ 1,00дка за 400лв., Х кат., местност „***.” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 43671.14.4, 43671.14.39, 43671.14.323, 43671.14.33.;ПИ 43671.11.196 (проектен)- иглолистна гора с площ 1,676дка за 1340лв., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 11.197, 11.178, 11.336, 11.178.

ДЯЛ II-РИ ПОЛУЧАВА 2/18  ид. части с площ от 2,460дка на стойност 1 968лева включва: ПИ 43671.11.197(проектен)- иглолистна гора с площ 2,460дка за 1968лв., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 11.196, 11.178, 11.336.

ДЯЛ III-ТИ ПОЛУЧАВА 2/18  ид. части с площ от 2,620дка на стойност 2 086лева включва:ПИ 43671.322.41 (проектен)- иглолистна гора с площ 2,620дка за 2086лв., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 322.40, 322.27, 322.328, 322.22, 322.23.

ДЯЛ IV-ТИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 4,304дка на стойност 2 996лева включва:ПИ 43671.39.21- нива с площ 2,240дка за 1344лв., Хкат., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 43671.39.128, 43671.39.34, 43671.39.830, 43671.39.22, 43671.39.25, 43671.39.29.; ПИ 43671.11.198 (проектен)- иглолистна гора с площ 2,064дка за 1652лв., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 11.197, 11.178, 11.180, 11.179, 11.336.

ДЯЛ V-ТИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 3,900дка на стойност 3 120лева включва: ПИ 43671.322.38 (проектен)- иглолистна гора с площ 3,900дка за 3120лв., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 322.314, 322.27, 322.39, 322.328, 13.93, 322.27.

ДЯЛ VI-ТИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 3,982дка на стойност 2 954лева включва:ПИ 43671.36.20- нива с площ 2,302дка за 1610лв., Хкат., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 43671.36.19, 43671.47.256, 43671.47.217, 43671.36.21, 43671.36.378.; ПИ 43671.322.40 (проектен)- иглолистна гора с площ 1,680дка за 1344лв., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 322.39, 322.41, 322.27, 13.328.

ДЯЛ VII-МИ ПОЛУЧАВА 3/18  ид. части с площ от 4,143дка на стойност 2 890лева: ПИ 43671.33.268- нива с площ 2,343дка за 1450лв., Х кат., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 43671.33.269, 43671.33.272, 43671.325.22, 43671.325.21, 43671.33.254, 43671.33.680.;ПИ 43671.322.39 (проектен)- иглолистна гора с площ 1,800дка за 1440лв., местност „***” по КК на с. Л., общ. Р. при граници и съседи: 322.38, 322.40, 322.27, 322.328.

 

ОСЪЖДА Т.Г.Д., ЕГН ********** ***; Б.Г.Д., ЕГН ********** ***; Н.К.Д., ЕГН ********** *** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС държавна такса в размер от по 78,96 лв. (седемдесет и осем лева и деветдесет и шест ст.)

ОСЪЖДА С.А.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Г.А.Н. с ЕГН ********** ***, да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС държавна такса в размер от 118,44 лв. (сто и осемнадесет лева и четиридесет и четири ст.)

         ОСЪЖДА А.В.Т., ЕГН ********** ***, Х.Г.В., ЕГН ********** ***; М.Г.Ф., ЕГН ********** *** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС държавна такса в размер от по 118,44 лв. (сто и осемнадесет лева и четиридесет и четири ст.)

 

         Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Пловдивски окръжен съд, считано от връчването му на страните.

 

След влизане на решението в сила делото да се докладва за продължаване на съдопроизводствените действия по теглене на жребие.

        

         Приканва страните в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да внесат дължимите от тях държавни такси по сметка на ПРС, като им указва, че при неизпълнение на задължението в предоставения им срок спрямо тях ще се предприемат действия по принудителното им събиране.

 

 

СЪДИЯ:/П/

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ