Гражданско дело 14346/2016 - Решение - 10-11-2017

Решение по Гражданско дело 14346/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 3921

 

 

гр. Пловдив 10.11.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 14346 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба, постъпила от Х.Г.В., с ЕГН: **********,***, aп. 17 и М.Г.Ф., с ЕГН: **********,***, чрез адв. Т. - Б., против Т.Г.Д., с ЕГН: **********,***; Б.Г.Д., с ЕГН: **********,***; Н.К.Д., с ЕГН: **********,***; М.Г.К., с ЕГН: **********,*** и А.В.Т., с ЕГН: **********,***  за допускане до делба между страните на следните недвижими имоти: НИВА с площ от 1.000 дка /един декар/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., облает Пловдив, местност „Ж.", съетавляваща имот № 014038 /нула едно четири нула три осем/, при граници и съееди: имот № 014033 - Нива на наследниците на И.А.Д.; имот № 000323 - Полски път на Община Р.; имот № 014039 - Нива на наследниците на М.К.Г.; нива № 014004 - Нива на наследниците на Г.А.Г..; НИВА с площ от 2.343 дка /два декар триста четиридесет и три квадратни метра/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., облает Пловдив, местност „Х.", съетавляваща имот № 033268 /нула три три две шест осем/, при граници и съееди: имот № 033269 - Използв. ливада на В.Н.Л.; имот № 000680 - Др. жил. терен на Община Р. - временно стопанисва; имот № 325021 - Иглолистна гора на К.И.А.; имот № 325022 - Иглолистна гора на А.Д.Х.; имот № 033272 - Използв. ливада на наследниците на Г. Н.Д.;НИВА с площ от 2.302 дка /два декар триста и два квадратни метра/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „К.", съставляваща имот № 036020 /нула три шест нула две нула/, при граници и съседи: имот № 000378 - Полски път на Община Р.; имот № 036021 -Нива на наследниците на Й.Г.К.; имот № 323095 - Иглолистна гора на наследниците на Й.Г.Д.; имот № 000229 - Залесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 036019 - Нива на наследниците на В.А.П.; НИВА с площ от 2.240 дка /два декар двеста и четиридесет квадратни метра/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „Ч.", съставляваща имот № 039021 /нула три девет нула две едно/, при граници и съседи: имот № 039025 - Използв. ливада на наследниците на А.С.Б.; имот № 039022 - Нива на Община Р. - временно стопанисва; имот № 000830 - Зелесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 039034 -Зелесена нива на Община Р. - временно стопанисва; имот № 000128 - Зелесена територия на МЗГ - ДЛ/ ДДС;ИГЛОЛИСТНА ГОРА с площ от 6.200 дка /шест декара и двеста квадратни метра/, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „К., съставляваща имот № 321065 /три две едно нула шест пет/, при граници и съседи: имот № 000336 - Залесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 321064 - Иглолистна гора на наследниците на И.Ц.С.; имот 321062 - Иглолистна гора на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 321066- Иглолистна гора на наследниците на А.М.П.; ИГЛОЛИСТНА ГОРА с площ от 10.000 дка /десет декара/, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „С.с.", съставляваща имот № 322030 /три две две нула три нула/, при граници и съседи: имот № 00328 - Зелесена територия на Кметство с. Л.; имот № 013093 - Залесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 000314 - Горски път на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 322027 - Иглолистна гора на наследниците на А.И.Д.; имот №322022 - Иглолистна гора на наследниците на Н.А.Л.; имот №322023 - Иглолистна гора на наследниците на И.Ц.С.; при квоти от по 1/9  ид. част за Т.Г.Д.;Б.Г.Д.; Н.К.Д. и по - 1/6 ид. част за М.Г.К.; А.В.Т.; Х.Г.В. и М.Г.Ф..

В исковата молба се твърди, че съсобствеността е възникнала по наследство от К.А.К., на когото е възстановена земята с Решение № I от П. 11.1993 г. за възстановяване правото на собствено на земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на с. Л., община Р. и Решение № 4 от 21.08.2000 г. за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от горския фонд в землището на с. Л., община Р.. Същият е починал на ***година и е оставил за наследници три деца - О.Д., А.К.и М.В., и съпругата си М.К., като през ***и последната е починала. О.Д. е починала през ***и остава за наследници три деца - Т.Д., Б.Д. и К.Д., които получават по 1/9 ид. част от процесните имоти. К.Д. умира през ***като наследството му преминава върху неговия син Н.Д., който получава неговата 1/9 ид. част. А.К.умира през 2002 г. и остава за свои наследници съпругата си М.К. и дъщеря си И.К., които получават по 1/6 ид. част от процесните имот. И.К. е починала през ***и е оставила за наследник сина си А.Т., върху когото е преминала получената и по наследство 1/6 ид. част от описаните недвижими имоти. М.В. е починала през 2007 г. и е оставила за наследници ищците Х.В. и М.Ф., които получава по 1/6 ид. част от процесните имоти.

В предоставения от закона срок ответниците К. и Т., чрез особ. представител адв. К. признават наличието на съсобственост по отношение на имотите.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.  

От представените писмени доказателстваРешение № I от 11.11.1993г. на Поземлена комисия П., за възстановяване правото на собственост на земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на с. Л. и Решение № 4 от 21.08.2000г. на Поземлена комисия Пловдив-П. за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от горския фонд в землището на с. Л. е видно, че през 1993г. и 2000г. заявените за делба земеделски земи и гори са възстановени на наследниците на К.А.К., бивш жител ***.

От представеното удостоверение за наследници изх. № 1118/08.06.2016г. е видно, че наследници на К.А.К. към момента са както следва: внуци- Т.Г.Д. /наследник на О.К.Д., дъщеря на К.А.К./, Б.Г.Д. /наследник на О.К.Д./, М.Г.К. /наследник на А.К.К., син на К.А.К./, Х.Г.В. /наследник на М.К.В., дъщеря на К.А.К./, М.Г.Ф. /наследник на М.К.В./; правнуци- Н.К.Д. /наследник на К.Г.Д., син на О.К.Д./, А.В.Т. /наследник на И.А.К., дъщеря на А.К.К./.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

От събраните писмени доказателства безспорно се установява, че заявените за делба имоти са съсобствени между страните тъй като са възстановени на същите по реда на ЗСПЗЗ, като наследници на бившият им собственик К.А.К.. Предвид реда на наследяване делбата на имотите следва да се допусне между страните при следните квоти: по 1/9 ид.ч. за Т.Г.Д., Б.Г.Д. и Н.К.Д.; по 1/6 ид. ч. за М.Г.К., А.В.Т., Х.Г.В. и М.Г.Ф.

 

 

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следните недвижими имоти: НИВА с площ от 1.000 дка /един декар/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „Ж.", съставляваща имот № 014038 /нула едно четири нула три осем/, при граници и съседи: имот № 014033 - Нива на наследниците на И.А.Д.; имот № 000323 - Полски път на Община Р.; имот № 014039 - Нива на наследниците на М.К.Г.; нива № 014004 - Нива на наследниците на Г.А.Г..; НИВА с площ от 2.343 дка /два декар триста четиридесет и три квадратни метра/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., облает Пловдив, местност „Х.", съставляваща имот № 033268 /нула три три две шест осем/, при граници и съседи: имот № 033269 - Използв. ливада на В.Н.Л.; имот № 000680 - Др. жил. терен на Община Р. - временно стопанисва; имот № 325021 - Иглолистна гора на К.И.А.; имот № 325022 - Иглолистна гора на А.Д.Х.; имот № 033272 - Използв. ливада на наследниците на Г. Н.Д.; НИВА с площ от 2.302 дка /два декара триста и два квадратни метра/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „К.", съставляваща имот № 036020 /нула три шест нула две нула/, при граници и съседи: имот № 000378 - Полски път на Община Р.; имот № 036021 -Нива на наследниците на Й.Г.К.; имот № 323095 - Иглолистна гора на наследниците на Й.Г.Д.; имот № 000229 - Залесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 036019 - Нива на наследниците на В.А.П.; НИВА с площ от 2.240 дка /два декара двеста и четиридесет квадратни метра/, десета категория, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „Ч.", съставляваща имот № 039021 /нула три девет нула две едно/, при граници и съседи: имот № 039025 - Използв. ливада на наследниците на А.С.Б.; имот № 039022 - Нива на Община Р. - временно стопанисва; имот № 000830 - Зелесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 039034 -Зелесена нива на Община Р. - временно стопанисва; имот № 000128 - Зелесена територия на МЗГ - ДЛ/ ДДС; ИГЛОЛИСТНА ГОРА с площ от 6.200 дка /шест декара и двеста квадратни метра/, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „К., съставляваща имот № 321065 /три две едно нула шест пет/, при граници и съседи: имот № 000336 - Залесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 321064 - Иглолистна гора на наследниците на И.Ц.С.; имот Х° 321062 - Иглолистна гора на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 321066- Иглолистна гора на наследниците на А.М.П.; ИГЛОЛИСТНА ГОРА с площ от 10.000 дка /десет декара/, находяща се в землището на с. Л., община Р., област Пловдив, местност „С.с.", съставляваща имот № 322030 /три две две нула три нула/, при граници и съседи: имот № 00328 - Зелесена територия на Кметство с. Л.; имот № 013093 - Залесена територия на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 000314 - Горски път на МЗГ - ДЛ/ДДС; имот № 322027 - Иглолистна гора на наследниците на А.И.Д.; имот №322022 - Иглолистна гора на наследниците на Н.А.Л.; имот №322023 - Иглолистна гора на наследниците на И.Ц.С., КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: Х.Г.В., ЕГН ********** ***; М.Г.Ф., ЕГН ********** ***; Т.Г.Д., ЕГН ********** ***; Б.Г.Д., ЕГН ********** ***; Н.К.Д., ЕГН ********** ***; М.Г.К., ЕГН ********** ***; и А.В.Т., ЕГН ********** ***, ПРИ КВОТИ: по 1/9 ид.ч. за Т.Г.Д., Б.Г.Д. и Н.К.Д.; по 1/6 ид. ч. за М.Г.К., А.В.Т., Х.Г.В. и М.Г.Ф..

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

След влизане на решението в сила делото да се докладва за предприемане на действия по подготовка на производството във втора фаза на делбата.

 

СЪДИЯ:/п/

/Димитрина Тенева/

Вярно с оригинала

РС