Гражданско дело 14346/2016 - Определение - 02-12-2019

Определение по Гражданско дело 14346/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2019                                                                     град Пловдив

Пловдивски районен съд                                ІV граждански състав

На втори декември                                                           2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

Секретар: Диана Димитрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия  Тенева

гражданско дело  номер 14346  по описа за  2016 година.

На именното повикване в  09:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Х.Г.В.  - редовно призован, не се явява, за него се явява адв. Т. – Б., с пълномощно по делото.

ИЩЕЦЪТ М.Г.Ф. - редовно призована, не се явява, за нея се явява адв. Т. – Б., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Т.Г.Д. - редовно призован, не се явява и не се представлява.

                 ОТВЕТНИКЪТ  Б.Г.Д.  - редовно призована, се явява лично.

          ОТВЕТНИКЪТ Н.  К.Д.  - редовно призован, се явява лично.

           ОТВЕТНИКЪТ А.В.Т.  - редовно призован, чрез особен представител Г.К., не се явява, за него се явява особения представител адв. К..

           ОТВЕТНИКЪТ  С.А.Н.  - редовно призован, не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ  Г.А.Н.  - редовно призован, не се явява и не се представлява.

         

          АДВ. Т. – Б.: Да се даде ход на делото.

         ОТВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         ОТВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

           СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО:

 Заседанието е насрочено за теглене на жребие, …………………………………..

Ето защо,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСЪЖДА Т.Г.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Б.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 110 лв. (сто и десет лева) за уравнение на дела и от съсобствеността.

 

ОСЪЖДА Т.Г.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Н.К.Д., ЕГН ********** *** сумата от 4 лв. (четири лева) за уравнение на дела му от съсобствеността.

 

ОСЪЖДА С.А.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Г.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплатя солидарно на Б.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 87 лв. (осемдесет и седем лева) за уравнение на дела и от съсобствеността.

 

ОСЪЖДА С.А.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Г.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплатя солидарно на М.Г.Ф., ЕГН ********** *** сумата от 6 лв. (шест лева) за уравнение на дела и от съсобствеността.

 

ОСЪЖДА С.А.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Г.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплатя солидарно на Х.Г.В., ЕГН ********** *** сумата от 69 лв.(шестдесет и девет лева) за уравнение на дела му от съсобствеността.

 

ОСЪЖДА А.В.Т., ЕГН ********** *** да заплати на Б.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 36 лв. (тридесет и шест лева) за уравнение на дела и от съсобствеността.

          ОСЪЖДА Т.Г.Д., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Община Р. сумата от 2,85 лв. (два лева и осемдесет и пет ст.) местен данък върху превишението на дела му.

ОСЪЖДА А.В.Т., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Община Р. сумата от 0,90 лв. (деветдесет ст.) местен данък върху превишението на дела му.

ОСЪЖДА С.А.Н. с ЕГН ********** с адрес *** и Г.А.Н. с ЕГН ********** *** да заплатя солидарно в полза на Община Р. сумата от 4,05 лв. (четири лева и пет ст.) местен данък върху превишението на общия им дял.

 

Поради изчерпване предмета на спора относно ликвидиране на съсобствеността между страните по отношение на допуснатите до делба имоти производството по делото следва да се прекрати, а след влизане в сила на определението делото да се внесе в архив.

Ето защо,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело№ 14346/2016 г. по описа за 2016 г. на ПРС-ІV-ти гр. състав.

УКАЗВА на страните, че определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес за присъстващите, а за неприсъстващите от връчването му.

СЛЕД влизане на Определението за прекратяване на производството в сила, делото да се внесе в  архив.

 

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в С.З.

ЗАСЕДАНИЕТО се закри в  09:26 часа.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

                                                                  СЕКРЕТАР: / П /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.