Гражданско дело 14147/2016 - Решение - 19-12-2016

Решение по Гражданско дело 14147/2016г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер        3921                  19.12.2016   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На деветнадесети декември две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

                                                    Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  14147                                                   по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производство по реда на чл.50 от СК.

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.М.Р. с ЕГН: **********, с адрес: *** и П. Н.Р. с ЕГН: **********, с адрес: ***,  сключен на ***г. в *** с Акт за граждански брак № ***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Н. П. Р. с ЕГН ********** се предоставят на майката А.М.Р. с ЕГН: **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето Н. П. Р. с ЕГН ********** с бащата П. Н.Р. с ЕГН: **********  както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, с преспиване, от 16:00 часа на петъчния ден до 18:00 часа на неделния ден, както и два пъти по десет дни през лятото, който период не съвпада с платения годишен отпуск на майката; пет дни през зимната ваканция, три дни през пролетната ваканция, два дни по Великденските празници, както и по всяко друго време по предварително споразумение между родителите, без това да съставлява затруднение за всяка от страните или за детето.

ОСЪЖДА бащата П.Н.Р. с ЕГН: ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Н. П. Р. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител А.М.Р. с ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева, считано от влизане на решението за прекратяване на брака в сила – 19.12.16г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжката е платима до десето число на текущия месец по банков път.

ПОСТАНОВЯВА съпругата А.М.Р. с ЕГН: ********** след прекратяване на брака да възстанови предбрачното фамилно име А..

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, с адрес: *** на А.М.Р. с ЕГН: **********.

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

Страните декларират, че не са придобивали недвижимо имущество по време на брака си.

Молителите заявяват, че придобитото по време на брака им МПС: лек автомобил, марка: БМВ, модел: 316 и цвят: сив металик с регистрационен номер: ***, с номер на рамата: ***, е закупено от съпруга П.Н.Р. с негови лични финансови средства и представлява негово лично имущество. Сьпругата А.М.Р. изрично заявява, че няма каквито и да е било вещноправни и облигационноправни претенции относно описаното МПС, представляващо лично имущество на съпруга й П.Н.Р..

Страните заявяват, че придобитата по време на брака движима вещ, а именно прахосмукачка „Рейнбоу", се предоставя в индивидуална собственост на съпругата А.М.Р. и тя се съгласява да получи в дял. Съпрузите декларират, че не си дължат суми за уравняване на дяловете и никой не може да има каквито и да било имуществени претенции, относно така поделената движима вещ.

Съпрузите нямат взаимни претенции по отношение на притежаваните от тях банкови сметки.

Движимите вещи, придобити по време на брака, представляващи обзавеждане на семейното ни жилище в ***, остават за съпругата А.М.Р..

Останалите движими вещи молителите са поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Страните се съгласяват, че дължимите суми по договор за банков кредит №***, сключен по време на брака с TBI BANK, занапред ще се изплащат единствено от съпругата А.М.Р.. Съпругът няма задължения за плащане на вноски по кредита до окончателното му погасяване.

Съпрузите се съгласяват, че ако някой от тях е страна по облигационен договор, сключен преди датата на споразумението по чл.51 СК за прекратяване на брака или ако някой от тях сключи такъв договор след подписването на това споразумение, или някой от съпрузите е издавал или подписвал документ, по силата на който е поел задължения, този съпруг остава задължен лично по него.

Страните заявяват, че нямат претенции един към друг по смисъла на чл. 30 от СК - за получаване на дял от личното имущество на другия съпруг.

ОСЪЖДА П. Н.Р. с ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 125,20 лева /сто и двадесет и пет лева и двадесет стотинки/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

ОСЪЖДА А.М.Р. с ЕГН: ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.