Гражданско дело 14121/2016 - Определение - 20-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  № 9005

 

 

гр. Пловдив, 20.10.2016 г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XVIII-ти гр. състав, в закрито заседание  на двадесети октомври  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 14121/2016 г. по описа на ПРС, XVIII -ти гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Закона за защита от домашното насилие /ЗЗДН/.

...............................................................................................................

 По изложените съображения Пловдивският районен съд, ХVIІІ гр. състав:

 

                                

                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на А.А.И., ЕГН **********, с адрес: *** в качеството му на баща и законен представител на А.А.И., ЕГН ********** с настоящ адрес *** срещу В.Р.Ж., ЕГН **********, с адрес: *** за издаване на заповед за защита от домашно насилие, упражнено на 16.09.2016 г. и 17.09.2016 г.  от В.Р.Ж., ЕГН ********** срещу А.А.И., ЕГН **********, като недопустима.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК