Гражданско дело 14084/2016 - Определение - 26-10-2016

Определение по Гражданско дело 14084/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 9228, 2016 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 26.10.2016 г. в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 14084 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Предмет на делото са искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 430, ал. 1 и ал. 2 ТЗ, чл. 92, ал. 1 ЗЗД и чл. 79, ал. 1 ЗЗД за признаване за установено, че И.С.К. с ЕГН **********, дължи по Договор за стоков кредит № 95108/20.04.2015 г. на „БАНКА ДСК” ЕАД следните вземания : сумата 1139.92 лв. – главница ведно със законната лихва от 12.05.2016 г. до окончателното й изплащане; сумата 214.62 лв. – редовна лихва за периода 15.09.2015 г. – 12.05.2016 г.; сумата 12.75 лв. – санкционна лихва за забава от 15.09.2016 г. до 12.05.2016 г. и сумата 120 лв. – заемни такси, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК по ч. гр. д. № 6180 по описа на Районен съд – Пловдив за 2016 г.

            Съдът като обсъди наличието на предпоставките за допустимост на предявените искове намира следното :

            Установя се от служебно изисканото ч. гр. д. № 6180 по описа на Районен съд – Пловдив за 2016 г., че на 13.05.2016 г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД е издадена Заповед № 3371 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, с която е разпоредено длъжникът И.С.К. да заплати на банката : сумата 1139.92 лв. – главница, ведно със законната лихва от 12.05.2016 г. до окончателното й изплащане; сумата 214.62 лв. – редовна лихва за периода 15.09.2015 г. – 12.05.2016 г.; сумата 12.75 лв. – санкционна лихва за забава от 15.09.2016 г. до 12.05.2016 г. и сумата 120 лв. – заемни такси, дължими по Договор за стоков кредит от 20.04.2015 г., като видно от изпратените от ЧСИ рег. № ... – .......... писмо изх. № 27709/02.08.2016 г. и приложения към него /съдържащи се в кориците на ч. гр. д. № 6180 по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ гр. с. за 2016 г./, за принудителното събиране на горните вземания е образувано изп. д. № 898 по описа на ЧСИ рег. № ... за 2016 г., в хода на производството, по което на длъжника К. са връчени покана за доброволно изпълнение и заповедта за изпълнение издадена по ч. гр. д. № 6180/16 г. на 17.06.2016 г. В срока по чл. 414, ал. 2 ГПК, който е изтекъл на 01.07.2016 г., по делото няма данни той да е възразил срещу заповедта за изпълнение, поради което в съответствие с чл. 416 ГПК съдът приема, че същата е влязла в сила на 02.07.2016 г. Следователно депозираното от длъжника по ч. гр. д. № 6180/16 г. възражение вх. № 35364/05.07.2016 г. срещу заповедта за изпълнение е просрочено и като такова следва да бъде оставено без разглеждане, а предявените искове – предмет на настоящото дело са недопустими, поради което на основание чл. 130 ГПК исковата молба следва да бъде върната като недопустима.

По изложените съображения съдът :

             

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на “БАНКА ДСК„ ЕАД, ЕИК 121830616, със седалище в гр. София и съдебен адрес ***, против И.С.К. с ЕГН **********.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение вх. № 7892/20.07.2016 г. подадено от И.С.К. с ЕГН **********, срещу Заповед № 3371/13.05.2016 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, издадена по ч. гр. д. № 6180 по описа на Районен съд – Пловдив за 2016 г.

            Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

            На основание чл. 7, ал. 2 ГПК преписи на настоящото определение да се връчат на страните.

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ ТАНЯ БУКОВА

 

            Вярно с оригинала!

            ММ