Гражданско дело 13903/2016 - Определение - 14-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№8778                            14.10.2016 г.                                              гр.Пловдив

              

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІX гр.с., в закрито заседание на 14.10.2016 г. в състав:

                                

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: КРИСТИНА ТАБАКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 13903 по описа на ПРС за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

   ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 13903 по описа за 2016 г. на  Пловдивски районен съд.

              ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Асеновград.

 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на заявителя, чрез връчване на препис от същото.

 

След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд - Асеновград.

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала:

П.П.