Гражданско дело 13889/2016 - Решение - 19-12-2016

Решение по Гражданско дело 13889/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3908/ 19.12.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на първи декември 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

секретар ТОДОРКА РАДЕВА.

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 13889 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

..................................................................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.Д.С. ***, ЕГН ********** и В.Й.С. ***, ЕГН **********,*** на ***** г. с Акт № ***** г., като дълбоко и непоправимо разстроен.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 49, ал. 4 от СК, за следното:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо родените от брака деца Л. В. С. с ЕГН ********** и К. В. С. с ЕГН **********, се предоставя на майката М.Д.С. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата при майката в с. С., П. област, ***************.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата А. И. Я. и децата Л. и К. се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. до 17.00 ч. в събота, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с годишния отпуск на майката.

Бащата В.Й.С. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Л. В. С. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител М.Д.С. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Бащата В.Й.С. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете К. В. С. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител М.Д.С. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – собственост на родителите съпруга, находящо се в гр. Р., П. област, ********************, се предоставя на съпруга В.Й.С..

Съпрузите заявяват, че не са придобивали по време на брака вещни права върху недвижими имоти в режим на СИО, които да им принадлежат общо.

Съпрузите заявяват, че по време на брака са придобили вещни права върху МПС в режим на СИО, което след прекратяване на брака остава в обикновена дялова съсобственост помежду им. Заявяват, че останалите придобити по време на брака движими вещи са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка.

Съпрузите заявяват, че нямат общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно. Съгласяват се, при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – С..

ОСЪЖДА М.Д.С. ***, П. област, **************, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС  сумата от 15 лв. (петнадесет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА В.Й.С. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от общо 231,00 лв. (двеста тридесет и един лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба само в частта относно прекратяването на брака, в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР