Гражданско дело 13461/2016 - Определение - 11-10-2016

Определение по Гражданско дело 13461/2016г.

 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8604

 

     гр. Пловдив, 11.10.2016 г.

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІ-ти граждански състав, на 11.10.2016г., в закрито заседание в състав:

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. дело13461/2016 г. по описа на съда, и за да се произнесе, съобрази:  

     Производството е по реда на чл. 118 и следващите   от ГПК.   

     Делото е образувано по искова молба на К.И.П. , ЕГН **********, с адрес *** , против „Хета Асет Резолюшън Ауто България” ООД , ЕИК 175096193, със седалище  и адрес на управление  в София, бул. Черни връх № 1-3, като се иска да бъде признато за установено спрямо ответното дружество , че ищеца не му дължи сумата от 20761 .47 евро, за която ответника се снабдил със заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по частното гр. дело № 7353 по описа на ПРС за 2009 г.

     Искът не може да се допусне за разглеждане по същество от районния съд в Пловдив.

    Предвид изложеното като факти в исковата молба, цената на иска е с левова равностойност от 40605.59 лева ,  надхвърля 25 000 лева, и оттук, да постанови решение по такъв иск е компетентен родово Окръжния съд в Пловдив, на основание чл. 104 ал. 1 т . 4 от ГПК.  

    Затова делото пред ПРС следва да се прекрати с изпращането му на ОС Пловдив, доколкото съдът и служебно следи за спазване на родовата си компетентност.  

    Воден от изложеното , съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И  :

 

        Прекратява производството по гр. дело 13461 по описа на ПРС за 2016г , поради неподсъдност на иска на ПРС.  

       Изпраща гр. дело 13461 по описа на ПРС за 2016г  на Пловдивски окръжен съд , по компетентност. 

      Определението подлежи на обжалване   пред състав на ПОС в срок от седем дни от датата на връчването му на ищеца .

             

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП