Гражданско дело 1345/2016 - Решение - 12-06-2017

Решение по Гражданско дело 1345/2016г.

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1904                                     Година 12.06.2017                           Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На дванадесети юни                                             две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 1345 по описа за 2016 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка с правно основание чл.247 ал.1 от ГПК.

С Определение №1288/26.05.2017 г. въззивната инстанция е констатирала очевидна фактическа грешка по отношение на постановеното Решение №3489/16.11.2016 г. и е дала изрични указания, които са задължителни за съда.

            След преглеждане на материалите по делото, съдът намира че действително е допусната очевидна фактическа грешка в Решение №3489/16.11.2016 г. по гражданско дело № 1345/2016 г., като на л. 5 от обстоятелствената част на решението е изложил мотиви относно частично прекратяване на производството, в диспозитива на решението на л. 6  е прекратил производството по делото по отношение на Договор за кредит № ............ поради оттегляне на исковата претенция в тази й част, а в осъдителния диспозитив, в частта с която е осъдил ответника по делото, отново и посочил този договор.

Ето защо и след като установи противоречие между мотиви и диспозитив на решението, съдът намира, че следва да поправи допусната от съда очевидна фактическа грешка.

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р         Е         Ш        И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешки на основание чл. 247 ал.1 от ГПК в Решение №3489/16.11.2016 г. по гражданско дело № 1345/2016 г. по описа на ПРС,  като в диспозитива на същото, на страница .. седма, ред първи от горе надолу, заличава израза: „№ ........;”

                        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в двуседмичен срок  от получаване на съобщението от страните пред ПОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

 

Вярно с оригинала.

М.Х.