Гражданско дело 1333/2016 - Определение - 18-10-2016

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 8891, 2016 г. ,гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 18.10.2016 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1333 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         С разпореждане № 61177 постановено в закрито заседание на 19.08.2016 г. съдът е оставил исковата молба без движение поради констатирани нередовности, за което ищецът е уведомен и му е предоставена възможност да ги отстрани. В срока по чл. 129, ал. 2 ГПК в Служба „Регистратура” на Районен съд – Пловдив е депозира молба, изходяща от третото, чуждо на правния спор между страните лице - А.О.К. с ЕГН **********, с оглед на което с разпореждане от 28.09.2016 г. на основание чл. 101, ал. 1 ГПК съдът е предоставил възможност на ищеца в едноседмичен срок да представи доказателства за представителната власт на третото лице по отношение на него, съответно да потвърди подаването на молбата. В определения от съда едноседмичен срок това указание не е изпълнено – на 17.10.2016 г. в Служба „Регистратура” на Районен съд – Пловдив е получена нова молба, чийто адресант е отново третото лице А.К., за представителната власт на която по отношение на ищеца да пореден път не са представени доказателства, с оглед на което в съответствие с чл. 101, ал. 3 ГПК тази молба, както и молба вх. № 48836/27.09.2016 г. следва да бъдат оставени без разглеждане.

Предвид гореизложеното, тъй като в определения от закона срок, който към 18.10.2016 г. е изтекъл, констатираните от съда нередовности на исковата молба не са отстранени, то на основание чл. 129, ал. 3 ГПК същата следва да бъде върната. Ето защо съдът :

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молби вх. №№48836/27.09.2016 г. и 53083/17.10.2016 г., изходящи от А.О.К. – ...... на управителя и едноличен собственик на „ДИ.ХИД.БГ” ЕООД.

ВРЪЩА исковата молба на „ДИ.ХИД.БГ” ЕООД, ЕИК 200219658, със седалище в гр. Хасково и адрес на управление – бул. „България” № 116, ет. 4, ап. 8, против И.А.Й. ***

         Разпореждането може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

         На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от настоящото разпореждане да се връчи на ищеца.

          

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

        

         Вярно с оригинала!

ММ