Гражданско дело 13256/2016 - Определение - 24-10-2016

Определение по Гражданско дело 13256/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   № 9 1 6 3

гр. Пловдив, 24.10.2016г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                                        Председател: Светлана Неделева

 

           като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело № 13256 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба с правно основание               чл. 49 ал. 1 и ал. 3 от СК, подадена от В.Д.И., ЕГН: **********, с адрес: ***, п р о т и в  Д.Х.И., ЕГН: **********, с адрес: ***.

Със своевременно депозиран писмен отговор на исковата молба ответникът Д.Х.И., действащ чрез пълномощника  си адвокат Т.С. ***, съдебен адрес *******, е релевирал възражение за местна неподсъдност на делото, като е поискал същото да се изпрати на Районен съд - гр. К., поради това, че ответникът е с регистриран постоянен адрес ******* - където именно му е връчено и съобщението по чл. 131 ГПК.

         Фактът, че регистрираният постоянен адрес ***, се установя от изложеното в самата искова молба и приложенията към нея, включително представените статистически сведения  по образец. Ето защо, направено с отговора на ответника искане по чл. 119, ал. 3 ГПК се явява основателно, съответно настоящото производство следва да бъде прекратено и делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд - гр. К., в чийто съдебен район се намира гр. К.  

Мотивиран от горното, на основание чл. 118 ал. 2 във връзка с                 чл. 119 ал. 3 и чл. 105 от ГПК, съдът

                                                       

                                                   О П Р Е Д Е Л И:

           

         ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 13256/2016г. по описа на ПРС, V брачен състав.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - гр. К.

 

         Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Пловдив,   с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на страните.

                                         

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

 

Вярно с оригинала.

А.Д.