Гражданско дело 13250/2016 - Определение - 26-10-2016

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е   № 9 2 3 0

                                            гр. Пловдив, 26.10.2016г.

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести октомври  две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                                                             

                                                                             Председател: Светлана Неделева

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 13250 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  С молба вх. № 54890/25.10.2016г. молителите М.И.Т.-К., ЕГН: **********, и Н.А.К., ЕГН: **********, заявяват, че оттеглят подадената от тях молба за развод по чл. 50 от СК, заведена в ПРС с вх. № 50648/05.10.2016г., по която е образувано настоящото гр. дело № 13250/2016г., и желаят производството по същото да бъде прекратено.

Горната молба изхожда от надлежно легитимирани лица, които разполагат с процесуалното право за извършване на това действие и след като съдът е десезиран от разглеждане на молбата за развод, производството по делото следва да бъде прекратено.

Така мотивиран, съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 232 от ГПК, производството по               гр. дело № 13250/2016г. по описа  на ПРС, V бр. с-в, поради оттегляне на молбата за развод.

 

            Препис от настоящото определение да се връчи на молителите.

 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив               с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

       

                                           

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала.

А.Д.