Гражданско дело 13170/2016 - Определение - 25-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер     9172                    Година      2016                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             V  граждански  състав

На      двадесет и пети  октомври                              година 2016

В      закрито   заседание в следния състав:

 

                                                     Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

 

като разгледа докладваното от      съдията

дело номер     13170 по описа за      2016     година

 

            Съдът констатира,че молителката не е изпълнила указанията на съда ,поради което молбата следва да бъде върната.

Срокът за отстраняване нередовностите на исковата молба е изтекъл на 12.10.2016г.

            С оглед горното и на основание чл.129 ,ал.3 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА молба на Й.Д.Д. ,ЕГН ********** *** против Д.А.С. ***№ ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 13170/2016г.,V гр.с.,ПРС.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването с препис.

 

 

 

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Вярно с оригинала!ВГ