Гражданско дело 13109/2016 - Определение - 03-10-2016

Определение по Гражданско дело 13109/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

 

Номер     8306                                         Година 03.10.2016                          Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски  Районен съд                                                                             ХІІI гр.състав

На  трети октомври                                                                                            Година 2016

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 13109  по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството по делото  е образувано  по Молба с правно основание чл.4 от Закона за закрила от домашно насилие, подадена от Ф.С.С. ЕГН **********, действаща лично и като законен представител на Г.Д.Г.  ЕГН ********** и В.Д.Г. ЕГН **********,  и тримата с постоянен адрес:***, ж. к. Н...., бл...., вх....., ет...... ап...... и настоящ адрес: гр. В..., ж. к. Д... – А... №...., ет...., с която е поискана защита  от домашно насилие упражнено от Д.Г.С. ЕГН **********,***.

            Молителката е поискала защита от Пловдивския  районен съд като в молбата си е посочила, че и понастоящем тя и децата живеят в гр. София.

            Предвид изложените факти в молбата съдът е извършил служебна проверка по отношение на това кои са постоянния и настоящия адрес на молителката Ф.С.С. и двете малолетни деца, като със Справки за предоставяне на данни по реда на Наредба №14/18.11.2009 г. е установено, че същата и двете деца имат постоянни адреси в гр. С.... и настоящи в гр. В....

            Съгласно разпоредбата на чл.7 ал.1 от ЗЗДН, компетентен да наложи мярка за защита е районния съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице. В конкретния случай това е Районен съд – гр. София и ли Районен съд – гр. Варна.

            Ето защо и на основание чл. 7 ал.1 от ЗЗДН, съдът счита, че настоящото гражданско дело не е подсъдно на Пловдивския районен съд и следва да го изпрати по постоянния адрес, по компетентност на Районен съд – гр. София.

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 13109 по описа за 2016 г. на Пловдивския районен съд, ХІІІ гр. с.

ИЗПРАЩА делото на основание чл. 7 ал.1 от ЗЗДН, по подсъдност на Районен съд – гр. София.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен  срок от съобщаването му на молителя.

 

                                                                      

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личва – Гургова.

 

            Вярно с оригинала.

            М.Х.