Гражданско дело 1305/2016 - Решение - 11-05-2016

Решение по Гражданско дело 1305/2016г.

                                                         

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

 

         № 1569                    11.05.2016г.                    Гр. Пловдив

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XV-ти гр. състав в открито съдебно заседание на  двадесети април  две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ БОГДАНОВА

 

 

при участието на секретаря Каменка Кяйчева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №1305 по описа на ПРС за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правна квалификация чл. 128, т. 2, вр. с чл. 245, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда, и чл. 86 от ЗЗД.

Ищцата Е.М.Г., ЕГН:**********,*** офис ***, чрез адв.А.С.   е предявила срещу „Рот Елта“АД ЕИК115895755, със седалище и адрес на управле ние:с.Труд общ.Марица обл.Пловдив ул.“Карловска“№2, обективно съединени искове за осъждане на ответника да й заплати   сумата от 1377,01лв , представляваща неплатено трудово възнаграждение за м. ноември 2015г.,сумата от 10 лева (обезщетение за забавено плащане на главницата за периода 01.01.2016г.-31.01.2016г, ведно със законната лихва върху  главницата от завеждане на исковата молба – 03.02.2016г. до окончателното изплащане на дължимите суми. Претендира разноски за адвокатско възнаграждение 

           Ищцата твърди, че е работила по ТПО при ответника на длъжност „*********“ до 16.11.2015г когато трудовото й правоотношение било прекратено на осн. чл. 327 т.2 от КТ. Твърди че  за м ноември 2015г дължимото й се трудово възнаграждение бил в размер на 1538,39лв.Ответникът й заплатил авансово сумата от 161,38лв а остатъка от 1377,01 не й бил изплатен до настоящия момент.  Поради забаве ното му плащане ответникът дължал мораторна лихва върху неплатеното ТВ  в размер на 10 лева  за периода 01.01.2016г.-31.01.2016г

Ето защо моли да се осъди ответника да му заплати така посочените суми. Претендира законна лихва от завеждане на ИМ до окончателното плащане и присъждане на разноските по делото. 

Ответникът не е депозирал писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК и не взема становище по така предявените искове.

 Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по делото доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

 От приложените към исковата молба писмени доказателства – допълнително споразумение към трудов договор от 01.09.2015г. и заповед за прекратяване на ТПО от 16.11.2015г.,връчена на 16.11.2015г.,е видно, че ищцата е работила по трудово правоотно шение при ответника на длъжност „*********“ до 16.11.2015г когато трудовото й правоотношение е прекратено на осн. чл. 327 т.2 от КТ В тр. договор е уговорено, че възнагражденията се заплащат ежемесечно, като няма фиксирана дата или срок за тяхното изплащане, 

 

 От изготвената по делото ССЕ се установява че за м.11.2015г дължимото  трудово възнаграждение на ищцата  възлиза на сумата от 254,65лв от която на ищцата е изплатена авансово сумата от 161,38лв и неплатения остатък възлиза на сумата от 93,27лв.Вещото лице е констатирало наличие на други неплатени обезщетение на ищцата но същите не следва да се обсъждат докалкото не са  предмет на настоящото производство. Ответникът не ангажира доказателства да е погасил остатъка от дължимото тру дово възнаграждение на ищцата поради което съдът приема че същият дължи запла щането му.

Предвид дотук изложеното съдът намира, че исковата претнеция за основа телна и доказана до констатирания от вещото лице размер от 93,27лв.Над посочения размер до пълния предявен такъв от 1377,01лв исковата претенция като неоснователна следва да се отхвърли.

 По акцесорната претенция:

               В допълнителното споразумение към трудовия договор на ищцата не е уговорен падеж на плащане на трудовото възнаграждение поради което ТВ следва да се заплати най-късно до последно число на месеца, в който е положен труда, поради което работо дателят на следващия ден е в забава относно плащането му. В случая ответната страна не твърди и не доказва уговорена дата за плащане на ТВ, поради което съдът приема, че същото  следвало да се заплати най-късно до последно число на месеца, в който е положен труда.Като не е изпълнил задължението си в посочения срок работодателят е изпаднал в забава и дължи обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва от първо число на следващия месец т.е. от 01.12.2015г.Предвид на изложеното исковата претенция за периода 01.01.2016г.-31.01.2016г е  основателна и следва да се уважи в констатирания от вещото лице размер от 0.80лв. Над посочения размер до пълния предявен такъв от 10лв исковата претенция с  правно осн чл.86 от ЗЗД  като неоснователна следва да се отхвърли.

На осн чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата сумата от 20,35 лв разноски съразмерно уважената част на исковете

 На основание чл. 78, ал. 6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС дължимата държавна такса върху уважените искове, каято възлиза на сумата от 100лв

Така мотивиран, съдът 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСЪЖДА  „Рот Елта“АД ЕИК115895755, със седалище и адрес на управле ние:с.Труд общ.Марица обл.Пловдив ул.“Карловска“№2 да заплати на Е.М.Г., ЕГН:**********,*** офис***, чрез адв.А.С. сумата от 93,27лв представляваща остатък от дължимо трудово възнаграждение за м.ноември 2015г, сумата от 0,80лв представляваща обезщетение за забавено  плащане на главницата за периода 01.01.2016г.-31.01.2016г. ведно със законната лихва върху  главницата считано от  03.02.2016г. до окончателното й изплащане,както и сумата от 20,35лв разноски за настоящото производство като ОТХВЪРЛЯ исковете с правн оосн чл.128 т.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД над уважените размери до пълните предявени такива съответно от 1377,01лв и  от 10лв

ОСЪЖДА Рот Елта“АД ЕИК115895755, със седалище и адрес на управле ние:с.Труд общ.Марица обл.Пловдив ул.“Карловска“№ да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Пловдивския районен съд сумата от 100  лева   - държавна такса  

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/  Зоя Богданова

 

Вярно с оригинала!

ИТ