Гражданско дело 12984/2016 - Определение - 20-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  № 9034

 

                                   град Пловдив, 20.10.2016 година

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ граждански състав, в закрито съдебно заседание на двадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                    

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12984/2016 година по описа на Районен съд Пловдив, ІІ - ри граждански състав, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по молба с вх. № 49708/30.09.2016г.  подадена от ДСП – Пловдив, чрез *** – ю.. Т. за настаняване на детето *** с ЕГН: ********** в *** – Д.В.Ш.  - *** за срок от четири години.

Преди провеждане на първото съдебно заседание по делото е постъпила молба от *** на ДСП – Пловдив, с която е направено заявление за оттегляне на исковата молба.

Доколкото оттеглянето е направено преди провеждане на първото  заседание, становището на заинтересованите страни и на контролиращата страна е  ирелевнтно.

Налице е хипотезата на чл. 232 от ГПК и образуваното по исковата молба производство следва да се прекрати.

По гореизложените съображения, Съдът

 

                                  О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 12984/2016 година по описа на Районен съд - Пловдив, ІІ - ри граждански състав.

Определението подлежи на обжалване от ищеца с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Препис от определението да се връчи на страните.

               

                                

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                         /Диляна Славова/

 

Вярно с оригинала

РС