Гражданско дело 1298/2016 - Решение - 25-05-2016

Решение по Гражданско дело 1298/2016г.

                     РЕШЕНИЕ

 

Номер 1713                           Година  2016                   Град  ПЛОВДИВ

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                    VІІІ граждански състав

На   25.05                                                                                        Година 2016

В публично заседание на 03.05.2016 г. в следния състав:

                                    Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ДИМИТРИЯ ГАДЖЕВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер 1298 по описа за   2016 година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Обективно съединени искове с правно основание чл.350, ал.1 от КТ и чл.128, т.2 във връзка с чл. 245, ал.1 и ал.2 от КТ.

            Ищцата Л.Р.И. *** моли съдът да постанови неприсъствено решение при условията на чл.238 и следващите от ГПК, с което да осъди ответника да оформи и предаде трудовата й книжка, както и да й заплати сумата 340 лева, представляваща неплатено брутно трудово възнаграждение на ищцата за периода 01 – 27.03.2014 г., по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски.

       Ответникът “Лави С” ЕООД – гр. Пловдив не е представил отговор на исковата молба, не взема становище по ОСИ, не е направил доказателствени искания, не е изпратил процесуален представител по делото, и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. 

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства (л.7 – л.21 от делото) се установява, че действително ищцата е работила по трудово правоотношение в ответното дружество и неговите праводатели от 01.04.1999 г., последно на длъжност “**”, до месец октомври 2014 г., когато – по време на извършвана при ответника проверка от Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Пловдив и отмяна от самия ответник на издадена от него Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение с ищцата на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ, трудовото правоотношение с Л.И. е било прекратено на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ – по взаимно съгласие, като Заповедта за прекратяването на трудовото правоотношение между страните на това основание не е била връчена на ищцата.

Както вече бе посочено, ответникът не е представил отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не е взел становище по ОСИ, не е ангажирал доказателства, не е изпратил процесуален представител по делото за съдебното заседание на 03.05.2016 г. и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие – като видно от разписката за връчване на преписите от исковата молба и приложенията към нея, ведно с придружаващото ги съобщение, ответникът е бил предупреден за последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяване в съдебно заседание. Както се установява от събраните по делото писмени доказателства и доколкото до приключване на устните състезания по делото ответникът не е ангажирал каквито и да е доказателства, от които да се установява, че е оформил и върнал на ищцата трудовата й книжка и че й е изплатил трудовото възнаграждение за процесния период, обективно съединените искова са вероятно основателни.

Поради това, с оглед направеното в съдебното заседание по делото на 03.05.2016 г. от процесуалния представител на ищцата -  адв. З.Г., искане за постановяване на неприсъствено решение, като взе предвид, че са налице предпоставките по чл.239 от ГПК за постановяване на такова, съдът намира, че следва да се постанови неприсъствено решение по делото, с което да се уважат изцяло обективно съединените искове.

С оглед на изхода от спора ответникът следва да заплати на ищцата и направените разноски за производството по делото в размер на 150 лева - платено адв. възнаграждение, а в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на  съда - 100 лева ДТ на основание чл.78, ал.6 от ГПК.

            Мотивиран от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            ОСЪЖДА “Лави С” ЕООД, ЕИК 115843744, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Академик Петър Динеков” № 10, представлявано от Управителя Л.К.У., ДА ОФОРМИ И ПРЕДАДЕ ТРУДОВАТА КНИЖКА НА Л.Р.И., ЕГН **********, със съдебен адрес:***, адв. З.Г., И ДА Й ЗАПЛАТИ СУМАТА 340 лева, представляваща неплатено брутно трудово възнаграждение на ищцата за периода 01 – 27.03.2014 г., КАКТО И направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 150 лева, А В ПОЛЗА НА бюджета на съдебната власт ПО СМЕТКА НА Районен съд – Пловдив – 100 лева ДТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ДА СЕ ВРЪЧИ решението на страните, КАТО заедно с преписът за връчване ДО ОТВЕТНИКА ДА СЕ ИЗПРАТЯТ И указания по чл.240 от ГПК.

           

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Павел Павлов

Вярно с оригинала: И.П.