Гражданско дело 12978/2016 - Решение - 19-12-2016

Решение по Гражданско дело 12978/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3904/19.12.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и втори ноември 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 12978 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

....................................................................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С. С.Н. ***, ЕГН ********** и Р.Р.Н. ***, ЕГН **********,*** на ***** г. с Акт № ***** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Р. С. Н. с ЕГН **********, се предоставя на майката Р.Р.Н. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката в гр. П., **********.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата С. С.Н. и детето Р. се определя, както следва: бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя – с преспиване в дома на бащата в гр. П., ***********, и по всяко друго време, за което страните са постигнали предварително съгласие.

Бащата С. С.Н. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Р. С. Н. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Р.Р.Н. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 105 лв. (сто и пет лева) месечно, платима до петнадесето число на текущия месец, считано от влизане на решението в сила, до навършване на пълнолетие или настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – Н..

ОСЪЖДА С. С.Н. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС  сумата от общо 85,60 лв. (осемдесет и пет лева и шестдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Р.Р.Н. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от 10,00 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР