Гражданско дело 12947/2016 - Решение - 28-11-2016

Решение по Гражданско дело 12947/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 3610/ 28.11.2016 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на първи ноември 2016 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 12947 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

....................................................................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.Н.Б. ***, ЕГН ********** и А.Г.Б. ***, ЕГН **********,*** на ****** г. с Акт № ***** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Н. А. Б. с ЕГН **********, се предоставя на майката Т.Н.Б. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката.

РЕЖИМЪТ на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата А.Г.Б. и детето Н. се определя да се осъществява по местоживеене на майката, както следва:

- До навършване на тригодишна възраст бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. в събота – без преспиване и в присъствие на майката, както и всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. в неделя – без преспиване и в присъствие на майката, както и в продължение на петнадесет дни през лятото за времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. – без преспиване и в присъствие на майката, по време, което не съвпада с годишния й отпуск.

- След навършване на тригодишна възраст бащата има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 ч. до 17.00 ч. в неделя – с преспиване в дома на бащата, както и в продължение на петнадесет дни през лятото, несъвпадащи с годишния отпуск на майката;

- всяка четна година – дните, които във връзка с Коледа са обявени за официални празници;

- всяка нечетна година – дните, които във връзка с Нова година и Великден са обявени за официални празници;

- всяка четна година – на рождения ден на детето;

- всяка нечетна година - на именния ден на детето;

- всяка година във времето, през което майката ползва платен годишен отпуск не се прилага общия режим на лични отношения на бащата с детето – от събота 10.00 ч. до неделя 17.00 ч. с преспиване.

Бащата А.Г.Б. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща на малолетното си дете Н. А. Б. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.Н.Б. ***, ЕГН **********, ИЗДРЪЖКА в размер на 400 лв. (четиристотин лева) месечно, платима до десето число на текущия месец, считано от предявяване на молбата – 29.09.2016 г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Бащата А.Г.Б. ***, ЕГН **********, ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ детето Н. А. Б. с ЕГН **********, да пътува от Република България до всички страни по света неограничено, в срок до навършване на пълнолетие, без съгласие на бащата, придружено от майката Т.Н.Б. ***, ЕГН **********, или посочено от нея трето лице, за период, не по-дълъг от един месец, както и детето Н. А. Б. с ЕГН **********, да пътува придружавано от своята майка Т.Н.Б. ***, ЕГН **********, или посочено от нея трето лице, неограничено извън пределите на Република България, за период, не по-дълъг от един месец, включително и РАЗРЕШЕНИЕ за подновяване на международния паспорт на детето.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – собственост на родителите на съпругата, находящо се в гр. П., ************, се предоставя на съпругата Т.Н.Б..

Придобитите по време на брака в режим на СИО МПС, съпрузите поделят помежду си, както следва:

1. В ДЯЛ на Т.Н.Б. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка ФИАТ, модел ПУНТО, цвят син, с рег.№ ********, с двигател № ********, с рама №  ********; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 500 лв.

2. В ДЯЛ на А.Г.Б. ***, ЕГН **********, се поставя правото на собственост върху ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка АЛФА РОМЕО, модел 156, цвят сив, с рег.№ *********, с двигател № *********, с рама № **********; със застрахователна стойност на автомобила в размер на 2 200 лв.

Съпрузите заявяват, че няма да се извършва парично уравнение на дяловете им в описаните по-горе леки автомобили и отношенията по повод делбата на същите са изцяло уредени.

Съпрузите заявяват, че придобитото по време на брака движимо имущество и парични влогове са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи парични влогове, както и ползвани заемни средства, по които да отговарят солидарно и се съгласяват при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – С.

ОСЪЖДА Т.Н.Б. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС  сумата от 10,00 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Т.Н.Б. ***, ЕГН **********,*** сумата от 12,50 лв. (дванадесет  лева и ретдесет стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА А.Г.Б. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПРС сумата от общо 352,00 лв. (триста петдесет и два лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА А.Г.Б. ***, ЕГН **********,*** сумата от 55,00 лв. (петдесет и пет лева), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР