Гражданско дело 12654/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3241                      31.10.2016 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ

                                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Гинка Лазарова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12654 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 2 и 3 от Закона за закрила на детето.

...................................................................................................................................

 

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на непълнолетния Й.Д.Х., ЕГН: **********, роден на *** г. от майка- К.А.Ч., ЕГН: ********** и баща- Д.Б.Х., ЕГН: **********, починал (по акт за раждане № *** на Община ***) в семейството на бабата по бащина линия- Й.Н.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи- до 20- годишна възраст.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Родопи да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

 

                                                           СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала.

АД