Гражданско дело 12575/2016 - Определение - 21-10-2016

Определение по Гражданско дело 12575/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 9069, 2016 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 21.10.2016 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12575 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Предмет на делото са искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 430, ал. 1 и ал. 2 ТЗ за признаване за установено, че В.П.П. с ЕГН **********, в качеството й на наследник на покойната й майка Г.Р.П. – поръчител по Договор за кредит за текущо потребление и поръчителство от 16.10.2006 г., сключен с „БАНКА ДСК” ЕАД на 16.10.2006 г., вземанията по който са прехвърлени от последното на „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД посредством сключен помежду им на 25.04.2012 г. Договор за покупко-продажба на вземания /цесия/, дължи на „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД ½ ид. част от следните вземания : сумата 1665.17 лв. – главница ведно със законната лихва от 23.10.2009 г. до окончателното й изплащане и сумата 250.85 лв. – лихва за периода 18.06.2009 г. – 23.10.2009 г., за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК по ч. гр. д. № 1190 по описа на Районен съд – ...... за 2009 г.

            Съдът като обсъди наличието на предпоставките за допустимост на предявените искове намира следното :

            Установя се от служебно изисканото ч. гр. д. № 1190 по описа на Районен съд – ...... за 2009 г., че на 23.10.2009 г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, чийто правоприемник твърди да е ищецът, е издадена Заповед № 584 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, с която е разпоредено длъжниците Й.Л.П., Х.Д.П. и Г.Р.П. да заплатят на банката солидарно : сумата 1665.17 лв. – главница ведно със законната лихва от 23.10.2009 г. до окончателното й изплащане и сумата 250.85 лв. – лихва за периода 18.06.2009 г. – 23.10.2009 г., дължими по Договор за кредит за текущо потребление от 16.10.2006 г., като видно от изпратените от ЧСИ рег. № ... – ........ писмо изх. № 36471/19.10.2016 г. и приложения към него, за принудителното събиране на горните вземания е образувано изп. д. № ... по описа на ЧСИ рег. № ... за 2009 г., в хода на производството, по което на длъжника Г.Р.П. /починала на 01.10.2012 г., чийто наследодател е ответницата В.П. според съдържащото се в кориците на ч. гр. д. № 1190/09 г. заверено копие на Удостоверение за наследници № ..........2016 Г./ е връчена покана за доброволно изпълнение на 03.02.2010 г. В срока по чл. 414, ал. 2 ГПК, който е изтекъл на 17.02.2010 г., по делото няма данни покойната Г.П. да е възразила срещу заповедта за изпълнение, поради което по отношение на нея и на наследниците й в съответствие с чл. 416 ГПК съдът приема, че същата е влязла в сила на 18.02.2010 г. Следователно депозираното от ответницата по ч. гр. д. № 1190/09 г. възражение срещу заповедта за изпълнение е просрочено и като такова следва да бъде оставено без разглеждане, а предявените искове – предмет на настоящото дело са недопустими, поради което на основание чл. 130 ГПК исковата молба следва да бъде върната като недопустима.

По изложените съображения съдът :

             

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на “ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ„ ЕАД, ЕИК 202317122, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. София и адрес на управление – район „Оборище”, бул. „Княз Александър Дондуков” № 19, ет. 2, против В.П.П. с ЕГН **********.

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение вх. № 7892/20.07.2016 г. подадено от В.П.П. с ЕГН **********, срещу Заповед № 584/23.10.2009 г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК, издадена по ч. гр. д. № 1190 по описа на Районен съд – ...... за 2009 г.

            Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

            На основание чл. 7, ал. 2 ГПК преписи на настоящото определение да се връчат на страните.

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ