Гражданско дело 12571/2016 - Решение - 26-10-2016

Решение по Гражданско дело 12571/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 3166

26.10.2016 г., гр. Пловдив

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XV граждански състав, в публично заседание на осемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

            Районен съдия: Кирил Петров

при участието на секретаря Катя Янева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12571 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12- 19 ЗЗДН:

..........................................................................................................................................................................................

Водим от горното съдът

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗДАВА ЗАПОВЕД, на основание чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, срещу Г.Т.Х., ЕГН **********,***, като му НАЛАГА на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 3 ЗЗДН следните мерки за защита:

ЗАДЪЛЖАВА Г.Т.Х., ЕГН **********,***, да се въздържа от извършване на всякакъв акт на физическо и/или психическо, емоционално, икономическо и друга форма на насилие спрямо К.Х.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***.

ЗАБРАНЯВА на Г.Т.Х., ЕГН **********,***, да приближава К.Х.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, местоработата й и местата за социални контакти и отдих на същата, за срок от 4 /четири/ месеца, считано от влизането в сила на настоящото решение.

Да се издаде заповед за защита, в която да се впише, че при неизпълнение на същата нарушителят ще бъде задържан от органите на МВР съгласно чл. 21, ал. 3 ЗЗДН.

Препис от заповедта да се изпрати на съответното РУП при ОДМВР Пловдив за изпълнение, съгласно чл. 21, ал. 1 ЗЗДН.

ОСЪЖДА Г.Т.Х., ЕГН **********,***, на основание чл. 5, ал. 4 ЗЗДН, да заплати глоба в размер на 200 лева в полза на бюджета на съдебната власт по актуалната сметка на Пловдивски районен съд.

ОСЪЖДА Г.Т.Х., ЕГН **********,***, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, да заплати на К.Х.Ч., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 400 лева, представляваща разноски в настоящото производство.

ОСЪЖДА Г.Т.Х., ЕГН **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по актуалната сметка на Пловдивски районен съд държавна такса за образуваното дело в размер на 25 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му на страните.

                                                                                               

                                                                                                                    Районен съдия:/п/

                                                                                                                                             /Кирил Петров/

Вярно с оригинала

ВА