Гражданско дело 12440/2016 - Определение - 04-10-2016

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е   № 8388

 

                                      04.10.2016г., гр. Пловдив

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в закрито заседание на  четвърти октомври  две хиляди и  шестнадесета година, в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12440 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         С разпореждане за оставяне на  молбата без движение от 17.09.2016г. на молителя е указано в едноседмичен срок от получаване на съобщението  да   представят удостоверение за родствени връзки с ответника и нова декларация по чл. 9 от ЗЗДН.

         Съобщението за това е редовно връчено на молителката на 20.09.2016г. До настоящия момент не е отстранена пречката за движение на производството. Установеният в чл. 129,ал.2 от ГПК едноседмичен срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл. Ето защо и на основание чл. 129,ал.3 от ГПК молбата  следва да се върне и производството да се прекрати.

         Ето защо съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

         ВРЪЩА  молбата  на Н.Г.К., ЕГН ********** ***  с правно основание чл. 18 от ЗЗДН.

         Прекратява производството по гр. дело № 12440/2016г. на ПРС – ІІ бр. състав.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР