Гражданско дело 12436/2016 - Определение - 29-05-2017

Определение по Гражданско дело 12436/2016г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

                      5150                                       гр. Пловдив, 29.05.2017г.

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ  РАЙОНЕН СЪД, VІ гр. с-в в закрито заседание на  двадесет и девети май две хиляди и седемнадесета година  в състав

 

                                                                           Районен съдия: НЕВЕНА КАБАДАИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 12436 по описа за 2016г. и за да се произнесе съдът взе предвид следното:

 

В срока за произнасяне Съдът констатира, че определението, с което е даден ход на делото по същество следва да се отмени и производството да се прекрати,   поради изложените по-долу мотиви:        

Производството е образувано по иск на Р.Г.Н. ***  за постановяване на решение, с което да бъде  установено наличието на престъпно обстоятелство – даване на невярно заключение, в качеството им на вещи лица, назначени по гр. д. 4142/97г по описа  на ПОС  , от ответниците:    И.Т.Х.,  с посочен адрес за призоваване гр. П ул. „К.Р.***,    Т.Т.С.,  с посочен адрес за призоваване гр. П ул. „Т.*** и   Ц.В.  Ю.,  с посочен адрес за призоваване гр. П,  ул. Ц.Б.О.**.  Твърди, че  изготвянето на невярно  заключение  от вещите лице относно характера на заболяването на ищеца,  е повлияло състава по отношение възможността да бъде ползвана защита по чл.333КТ и е довело до отмяна на решение на ПРС по гр.д. 3236/96г. Твърди, че експертизата е изготвена след две години е и била причина  да се отмени решението на ПРС, а заключението е противоречало на всички представени по делото доказателства. Обосновава правния си интерес от предявяване на настоящия иск с възможността да поиска отмяна на влязло в сила решение по реда на чл. 303 ГПК.  Твърди, че поради изтичане на предвидената давност, не е налице възможност да се образува наказателно производство. Представя  писмени доказателства.

 При извършена служебна справка, съдът констатира, че с решение № 206/18.01.2013г. постановено по гр. д. № 7824/11г. на ПРС, VIII-ми гр.  са отхвърлени исковете на Р.Г.Н. с ЕГН ********** ***, предявени на основание чл.124, ал.5 ГПК против Областна дирекция на МВР Пловдив, гр.Пловдив, ул.”Княз Богориди” №7, представляван от Т.Л.Ч., чрез пълномощника **Е.Г., както и против И.Т.Х. ***, Т.Т.С. *** и Ц.В.Ю. ***, за установяване на престъпно обстоятелствосъзнателно или по непредпазливост даване на невярно заключение като вещо лице пред съд, което е от значение за отмяна на влязлото в сила съдебно решение по в.гр.д.№4142/1997г. по описа на ОС Пловдив, като неоснователни.   Ето защо и на основание чл.299 ал.2 ГПК настоящото производство, като повторно заведено  ще следва да се прекрати    като недопустимо.   

   Поради мотивите, изложени по-горе, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.04.2017г., с което е даден ход на делото по същество.

 ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.12436/2016г по описа на ПРС

             

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                   

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

           

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.