Гражданско дело 12346/2016 - Решение - 31-10-2016

Решение по Гражданско дело 12346/2016г.

                     Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3 2 6 9

                          гр. Пловдив, 31.10.2016г.

 

                         В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:                                 

                                                                                  

                                                                     Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12346 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 СК, подадена от А.Т.П., ЕГН: **********, с постоянен адрес:***, и М.Г.П., ЕГН: **********, с постоянен адрес:  с. М., общ. В.Т., обл. В.Т., ул. “Е.” № **, и двамата със съдебен адрес:***, ********, чрез пълномощника адвокат Р.А..

..............................................................................................................................

 Така мотивиран, съдът

 

                                                  Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския  брак между М.Г.П., ЕГН: **********, и А.Т.П., ЕГН: **********, сключен на ****г. в с. Г., общ. П., обл. П., за което е съставен Акт № **/***г. на Кметство с. Г., Община П.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51              ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите заявяват, че от брака си нямат родени деца.

Съпрузите декларират, че по време на брака си не са придобивали в режим на СИО собственост върху недвижими имоти.

Съпрузите декларират, че нямат семейно жилище по смисъла на Семейния кодекс.

В ДЯЛ на М.Г.П., ЕГН: **********, се поставя и след прекратяването на брака става негова лична и изключителна собственост следното придобито по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка “ФОЛСФАГЕН ПОЛО”, рама ****, peг. № ВТ ****.

Застрахователната стойност на гореописаното МПС възлиза на 100.00 (сто) лева, съгласно Удостоверение № ****/13.09.2016г. на “ДЗИ-ОЗ” АД.

Съпрузите заявяват, че останалите придобити по време на брака им движими вещи са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Съпрузите заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.                 

След прекратяването на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяването на брака съпругата А.Т.П., ЕГН: **********, запазва и ще носи брачното си ФАМИЛНО ИМЕ - П..

Разноските по настоящото производство и присъдената от съда с решението държавна такса се поделят между съпрузите по равно.

Съпрузите заявяват, че с това споразумение считат за напълно уредени личните си и имуществени отношения по повод прекратяването на брака им и нямат каквито и да било претенции по този повод един към друг.

 

ОСЪЖДА А.Т.П., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 7.50  лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

ОСЪЖДА М.Г.П., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***,  да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо 9.50 лв. (девет лева и петдесет стотинки), от която 7.50 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 2.00 лв. държавна такса върху стойността на поставеното в негов дял моторно превозно средство.

 

ОСЪЖДА М.Г.П., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, да заплати по сметка на Община В.Т. сумата от 2.50 лв. (два лева и петдесет стотинки), представляваща местен данък върху стойността на превишението на поставеното в негова изключителна собственост имущество над стойността на дела му по смисъла на чл. 47 ал. 3 от ЗМДТ.

 

   Решението не подлежи на обжалване.  

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала

А.Д.