Гражданско дело 12345/2016 - Решение - 21-10-2016

Решение по Гражданско дело 12345/2016г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 3111                             21.10.2016 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На деветнадесети октомври, две хиляди и шестнадесета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

Секретар: Елена Лянгова

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 12345 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШИ :

 

        ЗАДЪЛЖАВА Б.К.К., с ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие над Б.С.Ч. с ЕГН ********** *** и малолетната Б.Б.К. с ЕГН **********, живуща на същия адрес.

      ЗАБРАНЯВА на Б.К.К. с ЕГН ********** да приближава пострадалите Б.С.Ч. с ЕГН ********** и малолетната Б.Б.К. с ЕГН **********, жилището им, находящо се в от гр.П., ж.к.Т., бл.№ ..., вх.., ет.., ап..., училището на малолетната Б.Б.К. с ЕГН **********, местоработата на Б.С.Ч. с ЕГН ********** и местата им за социални контакти и отдих  за срок от шест месеца.

         ОСЪЖДА Б.К.К., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ПРС сумата от 25 лева- държавна такса, и глоба в размер от 200 лева, както и да заплати на Б.С.Ч. с ЕГН ********** *** сумата от 200 лева- съдебни разноски.

         Да се издаде заповед за защита, в която да се отразят последиците от неизпълнението й, съобразно с разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗЗДН. На молителката да се изпрати оригиналната заповед за защита, а на ответника и на V РУП на МВР- гр.Пловдив- официално заверени преписи от същата.

          Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 7-дневен срок от връчването му на страните.

          Решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от обжалването.

 

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала

ЕЛ