Гражданско дело 12304/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3245                      31.10.2016 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ                                                 

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Гинка Лазарова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12304 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 30, вр. чл. 29 т. 8 и 9 и чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 2 и 3 от Закона за закрила на детето.

..................................................................................................................................

 

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната В.В.Ц., ЕГН: **********, родена на *** г. от майка- Л.Я.Ц., ЕГН: ********** и баща- В.И.Ц., ЕГН: ********** (по акт за раждане № *** на Община ***) в Преходно жилище, източно крило- ***.

 

ДОПУСКА настаняването на непълнолетната В.В.Ц., ЕГН: **********, родена на *** г. от майка- Л.Я.Ц., ЕГН: ********** и баща- В.И.Ц., ЕГН: ********** (по акт за раждане № *** на Община ***) в Кризисен център в гр. ***, за срок от шест месеца, считано от датата на настаняването й там по административен ред- 08.09.2016 г.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                           СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала.

АД