Гражданско дело 12266/2016 - Определение - 06-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер   8481                      Година      2016                      Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             V  граждански  състав

На      шести октомври                              година 2016

В      закрито   заседание в следния състав:

 

                                                     Председател:ДАРИНА МАТЕЕВА

 

като разгледа докладваното от      съдията

дело номер     12266  по описа за      2016     година

 

            Съдът констатира,че ищецът не е изпълнил указанията на съда и не е внесъл държавна такса в размер на 100 лева по сметка на ПРС ,поради което исковата молба следва да бъде върната.

Срокът за отстраняване нередовностите на исковата молба е изтекъл на 04.10.2016г.

            С оглед горното и на основание чл.129 ,ал.3 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на Х.Д.Б.,ЕГН ********** *** чрез адвокат е.И. ,със съдебен адрес:*** против „Агенция за събиране на вземанията”ЕАД,ЕИК 203670940,със седалище и адрес на управление:гр.София,ул.”Д-р Петър Дертлиев”№25,офис-сграда „Лабиринт”,ет.2,офис 4,представлявано от Н.Т.С. и М.Д.Д.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 12266/2016г.,V гр.с.,ПРС.

            Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването с препис.

 

 

 

 

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

 

Вярно с оригинала:

ВК