Гражданско дело 12192/2016 - Определение - 17-10-2016

Определение по Гражданско дело 12192/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

     Номер  8795                      17.10.2016 година                град Пловдив

 

  ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На седемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                 Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ    

                                                 

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 12192 по описа за 2016 година

 

            Производството е образувано по искова молба на Д.Р.Р. и М.Д.Р., с която е предявен иск по чл.108 ГПК.

            С разпореждане № 66514 от 15.09.2016г. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени указания за отстраняване на нередовности, чрез внасяне на дължимата държавна такса.

Съобщението с указанията е връчено на ищеца на 29.09.2016г., поради което определеният от съда срок е изтекъл на 13.10.2016г. без да е налице изпълнение.

Поради изложеното, на осн. чл.129, ал.3 ГПК, исковата молба следва да бъде върната, а производството по делото - прекратено.

Мотивиран така, съдът

 

                                    О         П         Р         Е         Д         Е         Л         И:

           

            ВРЪЩА исковата молба с вх.№ 46252/09.09.2016г. по описа на Пловдивския районен съд, подадена от Д.Р.Р. и М.Д.Р..

ПРЕКРАТЯВА, производството по гр.д. №12192/2016г. по описа на Пловдивския районен съд.

           

            Определението може да бъде обжалвано пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.

             

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                                                                    /Живко Желев/

Вярно с оригинала

РС