Гражданско дело 12188/2016 - Решение - 28-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е №

 

Р Е Ш Е Н И Е № 3223

 

28.10.2016 г., град ПЛОВДИВ

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                                          VІ граждански състав, на десети октомври през две хиляди и шестнадесета година,

в публично заседание, в състав :

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретар ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА,

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12188 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе съобрази:  

 

Производството е по реда на глава II от ЗЗДН. Образувано е по молба с правно основание чл.8, т.1, във вр. с  чл.4, ал.1, във вр. с чл.5, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДН.

***************************************

Мотивиран от изложеното, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

На основание чл.15, ал.1, във вр. с чл.5, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДН, НАЛАГА на С.Т.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, за извършения от него на 08.09.2016 г. акт на домашно насилие спрямо Г.З.Т., с ЕГН: **********, с адрес: ***, следните мярки за защита:

ЗАДЪЛЖАВА С.Т.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ спрямо Г.З.Т., с ЕГН: **********, с адрес: ***.

ЗАБРАНЯВА на С.Т.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, ДА ПРИБЛИЖАВА жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на Г.З.Т., с ЕГН: **********, с адрес: ***, за срок от осемнадесет месеца, считано от 20.09.2016 г.

На основание чл.15, ал.1, във вр. с чл.5, ал.3 от ЗЗДН, НАЛАГА на С.Т.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, ГЛОБА в размер на 200,00 лв. за описания по-горе акт на домашно насилие.

ПРЕДУПРЕЖДАВА С.Т.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, че при неизпълнение на заповедта за защита ще бъде задържан от полицейския орган, констатирал нарушението, и ще бъдат уведомени незабавно органите на прокуратурата.

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита.

ОСЪЖДА С.Т.П. с ЕГН: **********, с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Пловдивски районен съд сумата 25,00 лв. (двадесет и пет лева), представляваща държавна такса за образуване на делото и разглеждане на молбата, както и 5,00 лв. (пет лева) в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за принудително събиране на таксата.

Заверени преписи от решението ДА СЕ ВРЪЧАТ на молителя, на ответника и на съответното РПУ - за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивски окръжен съд в 7-дневен срок от връчването му. Обжалването на решението НЕ СПИРА изпълнението на заповедта за защита.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.