Гражданско дело 12186/2016 - Решение - 31-10-2016

Решение по Гражданско дело 12186/2016г.

                     Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3 2 3 9

                          гр. Пловдив, 31.10.2016г.

 

                                  В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:                                                                                                                   

                                                                     Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12186 по описа на съда за 2016 година,             за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 СК, подадена от С.Н.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***, и Д.Г.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***; съдебен адрес:***, чрез пълномощника адвокат П.С..

.........................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

 

                                                  Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския  брак между Д.Г.Д., ЕГН: **********, и С.Н.Д., ЕГН: **********, сключен на ****г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***/****г. на Община П..

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51              ал. 1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите нямат претенции относно ползването на семейното им жилище.

ЗАДЪЛЖАВА СЕ Д.Г.Д., ЕГН: **********, да заплаща на бившата си съпруга С.Н.Д., ЕГН: **********, ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на левовата равностойност на 2 350.00 евро (две хиляди триста и петдесет евро), която сума  ще се изплаща по официалния курс на БНБ, по банков път или в брой, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

След прекратяването на брака съпругата С.Н.Д. запазва брачното си ФАМИЛНО ИМЕ –Д., като за в бъдеще ще продължи да се именува С.Н.Д..

Съпрузите заявяват, че придобитите по време на брака им недвижими и движими вещи, както и паричните влогове, придобити по време на брака, в резултат на съвместния им принос, са поделени извънсъдебно и доброволно.

Съпрузите се съгласяват, че задълженията на всеки един от тях, възникнали по силата на облигационни отношения с банки и/или кредитни институции и/или трети физически и юридически лица, остават в тежест и единствено задължение за в бъдеще на всеки един от съпрузите съответно, както са възникнали, тъй като средствата по същите не са използвани за задоволяване на семейни нужди и не са използвани за придобиване на общо имущество.

Разноските по делото се разпределят по равно между двамата съпрузи.

Съпрузите заявяват, че с това споразумение уреждат всички лични и имуществени последици от прекратяването на брака им и няма да имат за в бъдеще претенции един спрямо друг.

 

ОСЪЖДА Д.Г.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от общо 3 316.76 лв. (три хиляди триста и шестнадесет лева и седемдесет и шест стотинки), от която 7.50 лв. окончателна държавна такса за допускането на развода и 3 309.26 лв. държавна такса върху издръжката.

ОСЪЖДА С.Н.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 7.50  лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

 

 

     Решението не подлежи на обжалване.  

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно с оригинала

А.Д.