Гражданско дело 12158/2016 - Решение - 20-06-2017

Решение по Гражданско дело 12158/2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 1994

 

 

гр. Пловдив 20.06.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на седми юни през две хиляди и седемнадесета година

 

     Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12158 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата. Образувано е по искова молба, постъпила от С.Т.М. с ЕГН ********** *** против А.Т.П. с ЕГН ********** ***; Р.Т.Ш. ЕГН ********** ***; С.Г.Б. ЕГН ********** ***; Т.Г.М. ЕГН ********** ***; Т.Х.П. ЕГН ********** ***; С.Х.М. ЕГН **********с постоянен адрес:с*** пл. „С.“ № **; К.Б. М. с ЕГН ********** ***; В.Д.К. с ЕГН ********** ***; Т.Р.В. с ЕГН ********** ***; Б.Р.П. ЕГН ********** ***; С.Б.Б. с ЕГН ********** *** за допускане до делба между страните на следния недвижим имот: ПИ с идентификатор 38950.19.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. К., Общ. М., обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителдия директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. К., местност „М.“, площ: 7999 кв. м, Трайно предназначение на територията: Замеделска, начин на трайно ползване: Нива, номер по предходен план: 019015, съседи: ПИ 38950.62.632, ПИ 38950.19.26, ПИ 38950.19.16, ПИ 38950.19.37 при квоти за С.Т.М. - 3000/7999 ид. ч.; А.Т.П. - 2999/31996 ид. ч.; Р.Т.Ш. - 2999/31996 ид. ч.;С.Г.Б. - 2999/63992 ид. ч.;Т.Г.М. - 2999/63992 ид. ч.; Т.Х.П. - 2999/63992 ид. ч.;С.Х.М. - 2999/63992 ид. ч.;К.Б.М. - 2000/23997 ид. ч.; В.Д.К. - 2000/71991 ид. ч.; Т.Р.В. - 2000/71991 ид. ч.;Б.Р.П. - 2000/71991 ид. ч.; С.Б.Б. - 2000/23997 ид. ч.

В хода на производството като страна по делото е конституирана С.Т.М. с ЕГН ********** с адрес ***.

В исковата молба се твърди, че имота е бил собственост на Г.С.К., бивш жител ***. С Нотариален акт за делба на недвижим имот Вх. рег. № *****/30.11.2007 г., Акт 221, том 17, на Служба по вписванията при РС Пловдив е уговорено разпределение на идеалните части от собствеността върху описания имот между наследниците на Г.К.. На 28.07.2014 г. К. Г.К., в качеството си на единствен наследник на Г.З.К.е дарила на ищеца притежаваните от нея 600/7999 ид. ч. от собствеността върху процесния недвижим имот. На 07.11.2014 г. Е.З.Т.продала на същия притежаваните от нея 600/7999 ид. ч от собствеността върху процесния недвижим имот. На 10.12.2014 г. Н.З.С.продала на ищеца притежаваните от нея 600/7999 ид. ч от собствеността. Това направила и К.З.М., която дарила на 22.12.2014 г. притежаваните от нея 600/7999 ид. ч. На 29.12.2014 г. С.С.К., З.Т.Ж., М.Т.С.и И.Т. Д., в качеството им на наследнички на Т. З.К., продали на С.М. притежаваните от тях 600/7999 ид. ч от собствеността. Ответниците С.Г.Б. и Т.Г.М. са получили своите дялове от имота като наследство от М. Т. М., ЕГН **********. Ответниците Т.Х.П. и С.Х.М. са придобили собствеността по наследство от Х. Т.П., ЕГН **********, а ответниците В.Д.К., Б.Р.П. и Т.Р.В. са участвали в описаната по-горе доброволна делба от 30.11.2007 г. в качеството си на наследници на Р.Б.К..

В предоставения срок за отговор ответниците признават иска.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.  

От представените писмени доказателства –НА***, том **, рег. № ****, дело № ***/**** г.; НА*** , том  , рег. №****, дело № ***/***   г.; НА № ***, том **, рег. НА № ****, том ***; НА №**, том  , дело № ***, рег. № ****/**** г.; НА № **, том  , дело № ***, РЕГ. № ****/**** г. удостоверение за наследници от 22.12.2014 г. на Община Марица; е видно, че през 2007 г. в резултат на извършена в нотариална форма доброволна делба К.З.М., Е.З.Т., Н.З.С., Г.З.К.и Т. З.К. са придобили 3000/7999 ид. части от заявения за делба имот, а М. Т. М., Х. Т.П., А.Т.П. и Р.Т. Ш.-2999/7999 ид. ч. от имота. К.Б.М., В.Д.К., Б.Р.П., Т.Р.В. и С.Б.Б. придобили 2000/7999 ид. части от нивата. Х. Т.П. починал през 2008 г. и оставил като наследници ответниците Т.П. и С.М., а в последствие през 2012 г. починал Т. К., който оставил наследници-С. К.,З.Ж., И.Д. и М.С., като през 2014 г. след смъртта си М. М. оставила като наследници ответниците С.Б. и Т.М.. През 2014 г. наследниците на Т. К., както и Е.Т.; Н.С.продали на ищеца придобитите от тях по 600/7999 ид. от имота по време на брака му със С. М., а К. М. и К. К. му дарили техните. 

Предвид така установените факти съдът намира от правна страна следното:

С оглед установените данни от събраните писмени доказателства съдът намира за доказано придобиването от страните на заявения за делба недвижим имот. С оглед извършената през 2007 г. доброволна делба и последвалите прехвърлителни сделки и наследствени трансформации съдът намира, че към момента ищеца е собственик на 1200/7999 ид. части от имота, а същия заедно със съпругата си С.М. притежава в общ дял още 1800/7999 ид. части. Тъй като при делбата от 2007 г. е посочено, че съделителите М. Т. М., Х. Т.П., А.Т.П. и Р.Т. Ш. получават общ дял от 2999/7999 ид. ч. от имота, а К.Б.М., В.Д.К., Б.Р.П., Т.Р.В. и С.Б.Б.-общ дял от 2000/7999 ид., то квотите им от същия следва да се определят при равни права. Ето защо К.Б.М., В.Д.К., Б.Р.П., Т.Р.В. и С.Б.Б. имат по 2000/39995 ид. части от имота, а А.Т.П. и Р.Т. Ш. по 2999/31996 ид. ч. от имота, като наследниците на М. Т. М.- С.Б. и Т.М. и на Х. Т.П.- Т.П. и С.М. притежават по 2999/63992.

Предвид изложеното съдът намира, че заявеният за делба недвижим имот следва да се допусне до такава между страните при посочените по-горе квоти.

Съобразно разпоредбата на чл. 355 от ГПК разноски по делото се присъждат при приключване на производството за делба, поради което и искането на ищеца в този смисъл се явява преждевременно и по него съдът не дължи произнасяне.

Водим от горното, Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следния недвижим имот: ПИ с идентификатор 38950.19.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. К., Общ. М., обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-84/06.12.2007 г. на Изпълнителдия директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. К., местност „М.“, площ: 7999 кв. м, Трайно предназначение на територията: Замеделска, начин на трайно ползване: Нива, номер по предходен план: 019015, съседи: ПИ 38950.62.632, ПИ 38950.19.26, ПИ 38950.19.16, ПИ 38950.19.37 КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ С.Т.М. с ЕГН ********** *** ,А.Т.П. с ЕГН ********** ***; Р.Т.Ш. ЕГН ********** ***; С.Г.Б. ЕГН ********** ***; Т.Г.М. ЕГН ********** ***; Т.Х.П. ЕГН ********** ***; С.Х.М. ЕГН **********с постоянен адрес:с*** пл. „С.“ № **; К.Б. М. с ЕГН ********** ***; В.Д.К. с ЕГН ********** ***; Т.Р.В. с ЕГН ********** ***; Б.Р.П. ЕГН ********** ***; С.Б.Б. с ЕГН ********** *** и С.Т.М. с ЕГН ********** с адрес *** ПРИ КВОТИ от 1200/7999 ид. части за С.Т.М.; 1800/7999 ид. части общо за С.Т.М. и С.М.; по 2000/39995 ид. части за К.Б.М., В.Д.К., Б.Р.П., Т.Р.В. и С.Б.Б.; по 2999/31996 ид. ч. за А.Т.П. и Р.Т. Ш. и по 2999/63992 ид. части за С.Б., Т.М. , Т.П. и С.М..

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

След влизане в сила на решението делото да се докладва за подготовка на втора фаза на делбата.

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА  ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.