Гражданско дело 12136/2016 - Определение - 05-10-2016

Определение по Гражданско дело 12136/2016г.

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 8410, 2016 г. ,гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 05.10.2016 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12136 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         С разпореждане № 64897/09.09.2016 г. съдът е оставил исковата молба без движение поради констатирани нередовности, за което ищецът е уведомен и му е предоставена възможност да ги отстрани. В определения от закона срок, който е изтекъл на 26.09.2016 г., това не е сторено, поради което на основание чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба следва да бъде върната и съдът :

 

Р А З П О Р Е Д И :

 

         ВРЪЩА исковата молба на Т.Д.А. с ЕГН **********,***.Груп” ООД, ЕИК 148062016, със седалище в гр. София.

         Разпореждането може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

         На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от настоящото разпореждане да се връчи на ищеца.

          

РАЙОНЕН СЪДИЯ :  /п./ ТАНЯ БУКОВА

 

         Вярно с оригинала!

         ММ