Гражданско дело 12098/2016 - Определение - 28-10-2016

Определение по Гражданско дело 12098/2016г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2016                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                 І брачен състав

На двадесет и осми октомври                          Година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                                                                                                       

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 12098 по описа за 2016 година

На поименното повикване в 9,49  часа се явиха:

 

............................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на детето, поради което и същата следва да бъде одобрена. С оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да бъде прекратено.

ЕТО защо,

О П Р Е Д Е Л И

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, според която:

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на детето М. И. Д., с ЕГН ********** на майката А.Д.Д., с ЕГН **********, като се определя местоживеенето на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата И.Н.Д., с ЕГН ********** и детето  М. И. Д., с ЕГН **********, както следва: всяка трета събота от месеца от 10,00 часа до 12,00 часа.

ОСЪЖДА бащата И.Н.Д., с ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете  М. И. Д., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител А.Д.Д., с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200 лв. /двеста лева/, считано от 07.09.2016г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, платима до 25-то число на текущия месец.

ОСЪЖДА И.Н.Д., с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 144 лв. /сто четиридесет и четири лева/, представляваща дължима държавна такса.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 12098/2016 г. по описа на ПРС, І брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на производството по делото подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС, в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 9,59 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

                                       СЕКРЕТАР: п/ С. Александрова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.