Гражданско дело 12068/2016 - Определение - 14-10-2016

Определение по Гражданско дело 12068/2016г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 8808                       14.10.2016 година                            град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, I брачен състав, в закрито заседание на 14.10.2016г., като разгледа докладваното от съдията Татяна Маслинкова гражданско дело № 12068 по описа на съда за 2016 г., намира следното:

           

 

Делото е образувано по искова молба, подадена от Н.Т. против Г.Т.. Предявен е иско с правно основание чл.49 СК.

В срока за отговор ответникът подава такъв, в който прави възражение за неподсъдност на делото и молба за изпращането му на компетентния съд- Районен съд Мадан, предвид обстоятелството, че постоянният адрес на ответника бил в гр. Р.

Като взе предвид становището на ответника във връзка с подсъдността, съдът намира следното:

Възражение за неподсъдност на делото по смисъла на чл. 119 ал. 3 от ГПК е допустимо да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба, в която връзка възражението на ответника е редовно от процесуална страна, като направено в установения срок. От друга страна, по смисъла на чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес на ответника. Така възражението за подсъдност се явява основателно, поради което и настоящото дело следва да се изпрати за разглеждане от РС - Мадан, а образуваното производство да се прекрати.

Водим от горното и на основание чл. 118 ал. 2, вр. чл. 119 ал. 3 и чл. 105 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 12068 по описа за 2016 г. на  Районен съд - Пловдив.

 

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Мадан.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд - Мадан.

 

СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.