Гражданско дело 12055/2016 - Решение - 31-10-2016

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3247          31.10.2016 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ

                                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Гинка Лазарова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 12055 по описа на съда за 2016 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 30 ал. 1, вр. чл. 29 т. 8 и по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 1 и 2 от Закона за закрила на детето.

......................................................................................................................................

 

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетната В.А.Д., ЕГН: **********, родена на *** г., от майка- А.Д.Ч., ЕГН: ********** и баща- непосочен по удостоверение за раждане (по акт за раждане № *** на Община ***) в ЦНСТ 2- с. ***.

 

ДОПУСКА настаняването на непълнолетната В.А.Д., ЕГН: **********, родена на *** г., от майка- А.Д.Ч., ЕГН: ********** и баща- непосочен по удостоверение за раждане (по акт за раждане № *** на Община ***) в социална услуга от резидентен тип „Преходно жилище”, находящо се в ***, навършване на пълнолетие, а, ако детето учи- до завършване на образованието си, но не повече от 20- годишна възраст.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                                       СЪДИЯ : /п/

Вярно с оригинала.

АД