Гражданско дело 12054/2016 - Решение - 27-10-2016

Решение по Гражданско дело 12054/2016г.

                    Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3 1 8 9

                               гр. Пловдив, 27.10.2016г.

 

                              В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V брачен състав, в открито заседание на четиринадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                          

                                                                     Председател: Светлана Неделева

 

при участието на секретаря Анелия Деведжиева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 12054 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе,  взе предвид следното:

Производството е образувано по молба с правно основание чл. 50 СК, подадена от В.Ц.Й., ЕГН: **********,***,  и Й.Д.Й., ЕГН: **********,***;

двамата със съдебен адрес:***, офис **, чрез пълномощника адвокат С.Ж. от АК - П.

 .........................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

 

                                            Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА, с развод по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, гражданския брак между В.Ц.Й., ЕГН: **********,***, и Й.Д.Й., ЕГН: **********, сключен на ****г. в гр. П., за което е съставен Акт за граждански брак № **/***г. на Община П.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 ал. 1 от СК, което да се счита за неразделна част от настоящото решение, както следва:

От брака си съпрузите имат родено едно, навършило пълнолетие дете – Д.Й.Й., ЕГН: **********.

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака семейното жилище няма да се ползува от никой от съпрузите, тъй като семейното им жилище, находящо се в гр. Пловдив, е било под наем, собственост е на трети лица и не се ползува от съпрузите от двадесет години.

Съпрузите заявяват, че по време на брака си нямат придобити недвижими имоти и леки автомобили, които да са в режим на съпружеска имуществена общност.

Съпрузите не са придобивали със съвместен принос парични влогове и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

Съпрузите заявяват, че към деня на подписване на това споразумение нямат теглени и неизплатени кредити за нужди на семейството им, за които да носят солидарна отговорност, а ако някой от двамата е теглил кредити, то задължен по тях след развода остава само титулярът на кредита.

Съпрузите заявяват, че нямат никакви претенции един към друг относно имуществото, правата и вземанията, които са придобили по време на брака като еднолични търговци или съдружници в търговски дружества, нито ще имат такива в бъдеще, нито ще носят отговорност за задълженията си.

След развода съпругата В.Ц.Й., ЕГН: ********** възстановява и ще носи предбрачното си фамилно име С.

Съпрузите се съгласяват, че всички съдебни и държавни такси и разноски се поделят между тях по равно.

Съпрузите заявяват, че с това споразумение са уредили напълно и окончателно личните си и имуществени отношения по повод развода им и никой от тях няма и няма да има и в бъдеще никакви претенции към другия в тази връзка.

 

ОСЪЖДА Й.Д.Й., ЕГН: **********,***,  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 7.50 лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

ОСЪЖДА В.Ц.Й., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПРС сумата от 7.50 лв. (седем лева и петдесет стотинки), представляваща окончателна държавна такса за допускането на развода.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Светлана Неделева

 

Вярно  с оригинала.

А.Д.