Гражданско дело 12039/2016 - Определение - 06-10-2016

Определение по Гражданско дело 12039/2016г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 8450

 

 гр. Пловдив, 06.10.2016г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV бр. състав в закрито съдебно заседание на шести  октомври  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 12039 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Й.  Е.Г. ЕГН ********** е  депозирал искова молба в ПРС с правно  основание чл. 49 СК   против И.Н.  Г. ЕГН **********.

Молбата е  оставена  без движение с Разпореждане  от 02.09.2016г. с възможност за  ИЩЕЦА в едноседмичен срок от съобщението да представи на съда доказателства за внесена  държавна такса  в размер на 25 лева по сметка на  Районен съд – Пловдив  и да се представи на съда  оригинала на  акта за сключен граждански брак

 

Съобщението за разпореждането на съда е връчено на ищеца на 19.09.2016г. В указания  срок  от  една  седмица  ищеца е бездействал. И до настоящия момент не са  изправени нередовностите на  исковата  молба.

 

При така изложените обстоятелства съдът намира, че исковата молба не отговаря на изискванията на чл.127 от ГПК.

Тъй като молителите не са  отстранили констатираните нередовности на исковата молба, на основание чл.129, ал.3 от ГПК същата следва да се върне, а производството по делото да се прекрати.           

         По изложените съображения съдът

 

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА исковата молба с вх. № 45304/01.09.2016г. на  ПРС , подадена  от Й.  Е.Г. ЕГН ********** с правно  основание чл. 49 СК   против И.Н.  Г. ЕГН **********

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 12039/2016г. на ПРС-ІV бр. с. 

 

 

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителите. 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.