Гражданско дело 12025/2016 - Решение - 25-10-2016

Решение по Гражданско дело 12025/2016г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   3141              25.10.2016   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      IV брачен състав

На    двадесет и  пети  октомври          две хиляди и шестнадесета  година

В публично заседание на деветнадесети  октомври                две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

    Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 12025                                                      по описа за   2016 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

*************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

             ПРЕКРАТЯВА брака между А.В.М., ЕГН ********** и А.Л.М., ЕГН **********, сключен на ***** г. в град П., общ. П., обл. П., за което е издаден Акт за граждански брак № ***** от общ. П., обл. П. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

  

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

       Семейното жилище, находящо се в гр. В., к.к. *****, комплекс ****** след прекратяването на брака ще се ползва от А.Л.М., ЕГН **********.

 

       А.Л.М., ЕГН ********** се задължава да заплаща на А.В.М., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 1500лв. /хиляда и петстотин лева/ за срок от една година, начиная от влизане на решението за прекратяване на брака в законна сила – 25.10.2016г.

 

       Придобитите по време на брака движими вещи молителите са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер сега и за в бъдеще.

 

      Лек автомобил марка; BMW, модел: Х4 xDrive20d, Шаси №
******
, Двигател № *******, цвят: ******, за който има сключен
договор за лизинг ще продължи да се изплаща от
А.Л.М., ЕГН **********, като след изплащането на последната вноска, същият се задължава да прехвърли автомобила на А.В.М., ЕГН **********.

 

      Молителите декларират, че нямат сключени заеми, по които да носят солидарна отговорност. При евентуално наличие на заем, по него ще отговаря съпругът, който е сключил заема.

 

      След прекратяването на брака А.В.М., ЕГН ********** ще продължи да носи досегашното си фамилно име - М..

 

       Разноските по делото се поемат по равно от двамата съпрузи, а присъдената от съда с решението допълнителна държавна такса ще бъде заплатена така, както е определена от съда.

 

С настоящото споразумение молителите уреждат отношенията по между си и декларират, че след подписване на това споразумение няма да имат претенции един към друг по въпросите - предмет на споразумението.

 

 

ОСЪЖДА А.В.М., ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА А.Л.М., ЕГН ********** да заплати 10 лв. /десет лева/ по сметка на Районен съд - Пловдив, представляваща държавна такса в производството.

 

ОСЪЖДА А.Л.М., ЕГН ********** да заплати 360 лева /триста и шестдесет лева/ - държавна такса върху издръжката, която се задължава да заплаща на съпругата си, по сметка на Районен съд – Пловдив.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

 

 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.